ATTN: Free bus shuttles are now providing Mason Cable Car Line svc thru 9/30. This is due to our on-going Cable Car… https://t.co/2malBoVFAL (More: 3 in last 24hrs)

Libreng Muni para sa mga Senior o Matatanda

Nagbibigay ang programang ito sa mga matatanda o senior na nakatira sa San Francisco, at mababa o katamtaman ang kita, ng libreng paggamit ng mga serbisyo ng Muni kapag gumagamit ng Clipper card.

Kuwalipikado ang lahat ng matatanda sa San Francisco, na edad 65+ at may gross (bago mabawasan ng buwis) na taunang kita ng pamilya na nasa, o mababa pa, sa 100 porsiyento ng antas ng Panggitnang Kita (Median Income level) sa Bay Area para sa programa, ayon sa tsart na nasa ibaba.

Laki ng Kabahayan

100% ng Panggitnang Kita sa Bay Area

1

$80,700

2

$92,250

3

$103,750

4

$115,300

5

$124,500

6

$133,750

7

$142,950

8

$152,200

 

Kapag naka-enroll na kayo sa programa, hindi na ninyo kailangan pang mag-aplay muli.

KUNG PAANO MAGPALISTA PARA SA LIBRENG MUNI SA SENIORS O MATATANDA

Kung mayroon kayong nakarehistrong senior Clipper card:

SFMTA Customer Service Center
11 South Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94103
ATTN:  FREE MUNI

Makatatanggap kayo ng abiso sa pamamagitan ng koreo kapag matagumpay nang na-upload ang pass sa Clipper card sa pamamagitan ng internet. Kung bumibili kayo ng buwanang pases sa inyong Senior Clipper card, inirerekomenda naming, i-off na ninyo ang function na autoload (awtomatikong pagbabayad) sa sandaling matanggap ang sulat na ito. Kontakin ang Customer Service Center (Sentro para sa Pagbibigay ng Serbisyo sa Kostumer) ng Clipper (1.877.878.8883)  para hindi na ito magkaroon ng awtomatikong paglo-load.

Kung wala kayong senior Clipper card, i-print at sagutan ang aplikasyon sa programa, at ilakip ang dokumentasyong nagbibigay-suporta at nagpapatunay ng edad, at pagkatapos, ipadala ang aplikasyon sa Customer Service Center  ng SFMTA (sa address na nakalista sa itaas). Matatanggap ninyo ang inyong Clipper card na mayroon nang naka-load na pases sa pamamagitan ng koreo.

Hilinging padalhan kayo ng aplikasyon  sa koreo sa pamamagitan ng pagkumpleto sa Libreng Pagtatanong tungkol sa  Muni.

Mahalagang Tandaan:  Kailangang makumpleto ang lahat ng patlang o kahon na kailangan ng sagot sa aplikasyon at dapat may nakalakip na kopya ng aprubadong dokumento para sa pagpapatunay ng edad (para sa mga bagong kostumer ng Clipper card). Kailangang edad 65+ kayo at residente ng San Francisco para makasali sa programa. Hindi mapoproseso ang mga aplikasyong hindi kumpleto o para sa hindi kuwalipikado.

Mangyaring maghintay nang hanggang sa tatlong linggo para sa pagpoproseso ng aplikasyon ng mga may hawak nang Clipper card at hanggang sa apat na linggo kung kailangan ng bagong card.

Nawala/Nanakaw na Clipper card: Pakikontak ang Customer Service ng Clipper sa 1.877.878.8883. Pakitandaan na posibleng umabot sa 10 araw ang pagpoproseso ng inyong kapalit na pases at sisingilin kayo ng $5 na bayad.

May makukuhang libreng tulong sa wika sa pamamagitan ng pagtawag sa 311 sa loob ng lungsod o sa 415.701.2311 kung nasa labas kayo ng San Francisco.

Mga Tanong Tungkol sa Inyong Aplikasyon

Kumpletuhin ang form na ito para sa espisipikong tanong tungkol sa inyong aplikasyon na magkaroon ng Libreng Muni.

Clipper
$0.00