UPDATE: IB #TThird trains switching back at 3rd/Evans. Bus shuttles to support service btwn Evans & Sunnydale/Baysh https://t.co/GlrXvaD0cn (More: 11 in last 24 hours)

Lifeline Pass (Pantawid-buhay na Pases)

Ang Lifeline Pass (Pantawid-buhay na Pases) ay buwanang papes na para lamang sa Muni at ibinibigay sa kuwalipidong kostumer na limitado ang kita. Inihahandog ang pases na ito nang may 50% diskuwento mula sa karaniwang presyo ng buwanang pases ng adult o nasa sapat na gulang.

Kuwalipikadong makatanggap ang lahat ng residente ng San Francisco na may gross na taunang kita (bago mabawasan ng buwis) na nasa o mas mababa pa sa mga antas na nakasaad sa ibaba, ng Lifeline pass (magdagdag ng $8,840 para sa bawat karagdagang miyembro ng kabahayan na lampas sa anim ang dami). 

Laki ng Kabahayan

1

2

3

4

5

6

Taunang Kita

$24,880

$33,820

$42,660

$51,550

$60,340

$69,180

 

KUNG PAANO MAG-APLAY

I-DOWNLOAD ANG APLIKASYON MULA RITO   

UNANG HAKBANG - Dalhin ang nakumpleto nang aplikasyon at kinakailangang dokumentasyon (tingnan ang nasa ibaba) sa Ahensiya para sa mga Serbisyong Pantao (Human Services Agency) na matatagpuan sa 170 Otis Street (na nasa McCoppin Street) para sa sertipikasyon ng kita at paninirahan.

1) Identipikasyon na kaloob ng gobyerno (may mga halimbawa na nasa ibaba)*

 • Driver’s License (Lisensiya sa Pagmamaneho)
 • ID Card ng Lungsod ng SF
 • Matricula Consular na ID card (kaloob ng gobyerno ng Mexico)
 • Pasaporte
 • ID ng US Military
 • Alien Registration (Pagpaparehistro ng Dayuhan)/Card ng Permanenteng Resident

2) Patunay ng Pagiging Kuwalipikado Dahil sa Kita (may mga halimbawa sa ibaba)

 • Pinakabagong tax return (ulat ng kita) para sa taon at mga kopya ng W2
 • Kasalukuyang kontrata para sa programa na nagbibigay ng tulong sa pabahay

*Kailangang nagtataglay ang isa sa mga dokumentong nasa itaas ng patunay ng paninirahan sa San Francisco

IKALAWANG HAKBANG - Dalhin ang aplikasyong nabigyan na ng sertipikasyon ng HSA sa Sentro para sa Pagbibigay-serbisyo sa Kostumer (Customer Service Center) ng SFMTA, na nasa 11 South Van Ness Avenue (nasa pagitan ng Mission at Market Streets), at nang makuha ang inyong Lifeline ID card.

Puwede rin ninyong hilingin na ipadala sa inyo ang aplikasyon sa koreo sa pamamagitan ng pagkumpleto sa online form na ito.

KUNG SAAN KAYO MAKABIBILI NG BUWANANG STICKER

 • Ahensiya para sa mga Serbisyong Pantao (Human Services Agency) - 170 Otis Street @ Mc Coppin Street; Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m.; Puwede itong makuha sa huling tatlo at unang tatlong araw ng trabaho ng bawat buwan.
 • Sentro ng Pakikipag-ugnay para sa mga Karera (Career Link Center) ng Ahensiya para sa mga Serbisyong Pantao (Human Services Agency)  - 3120 Mission Street @ Cesar Chavez Street; Lunes hanggang Biyernes, 8:30 a.m. hanggang 4:30 p.m.; puwede itong makuha sa huling dalawa at unang dalawang araw ng trabaho ng bawat buwan.
 • EVS Enterprises, LLC (Photo Focus) - 1100 Stockton Street; 7 araw kada linggo, 9:30 a.m. hanggang 6 p.m.; puwede itong makuha sa huling lima  at unang labinlimang araw ng bawat buwan.
 • SFMTA Bay & Taylor Sales Kiosk- 2450 Taylor Street; 7 araw kada linggo, 10:00 a.m. hanggang 4 p.m.; puwede itong makuha sa huling lima at hanggang sa unang tatlong araw ng trabaho ng bawat buwan. *Pansamantalang nakasara mula 10/8/16 hanggang 3/24/17.
 • Sentro para sa Pagbibigay ng Serbisyo sa Kostumer (Customer Service Center) ng SFMTA - 11 South Van Ness Avenue @ Market Street; Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5  p.m.; puwede itong makuha sa huling limang araw ng trabaho ng bawat buwan, at hanggang sa simula ng susunod na buwanang panahon ng pagbebenta.
 • SFMTA Presidio Sales Kiosk- 949 Presidio Avenue @ Geary Boulevard; 7 araw kada linggo, 10 a.m. hanggang 4 p.m.; puwede itong makuha sa huling lima at unang tatlong araw ng trabaho ng bawat buwan.
 • Visitacion Valley Pharmacy - 100 Leland Avenue; Lunes hanggang Biyernes, 9:30 a.m. hanggang 5:30 p.m.; Sabado, 9:30 a.m. hanggang 2:00 p.m.; sarado tuwing Linggo; puwede itong makuha sa huling lima at unang labinlimang araw ng trabaho ng bawat buwan. 

ANG PAGGAMIT SA INYONG LIFELINE ID CARD

Hindi “Smart Card (Elektronikong Card)” ang inyong ID/buwanang sticker. Hindi ito gagana sa card reader (nakababasa ng card) o sa Clipper reader (nakababasa sa lamang pera ng Clipper) sa mga pasukan ng Muni Metro Station. Kailangang ipakita ninyo ang inyong ID card sa Ahente ng Estasyon (Station Agent) para makapasok kayo sa sistema ng Metro. Kung walang ahente na naroon, puwede kayong pumunta sa pasukan na pinakamalapit sa booth ng ahente ng estasyon -- awtomatikong bubukas ito. Nagsisilbing pruweba ng pagbabayad ang ID card na may nakakabit na buwanang sticker. Para sa mga sasakyang nasa kalye, puwede kayong pumasok sa pintuan sa may gawing likuran, o, kung sumasakay sa pintuan sa gawing harapan, ipakita ang inyong ID card sa Operator (drayber). May bisa ang mga sticker hanggang sa ika-3 araw ng susunod na buwan.

PAGPAPAPALIT/PAGSASAULI NG IBINAYAD

Hindi puwedeng isauli ang ibinayad at hindi rin puwedeng papalitan ang mga buwanang sticker. Kailangang magbayad ng $5 para sa kapalit na ID card. Puwedeng makuha ang mga ito sa Sentro para sa Pagbibigay-serbisyo sa Kostumer (Customer Service Center) ng SFMTA na nasa 11 South Van Ness Avenue, Lunes hanggang Biyernes mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Lifeline Pass (Pantawid-buhay na Pases)
$40