(Fiscal Year) 2017 at 2018 Badyet sa Kapital at Operasyon

Buod ng Proyekto

SFMTA Budget

Ang San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA), na responsable para sa pagpaplano, pagpapatupad, pagpapanatili at pagpapatakbo ng maraming uri ng mga serbisyo ng transportasyon sa Lungsod at County ng San Francisco, ay kailangan ng impormasyon mula sa inyo habang binubuo namin ang Badyet para sa Kapital at Operasyon (Capital and Operating Budget) ng Fiscal Year 2017 at 2018 at ang Programa ng Pagpapabuti ng Kapital (Capital Improvement Program) ng Fiscal Year 2017-2021.

Mga Darating na Pulong

Please see English page

311
Libreng tulong para sa wikang Tagalog

Pinakahuling Napapanahong Impormasyon

Please see English page

311
Libreng tulong para sa wikang Tagalog

Mga Detalye ng Proyekto

Ang San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA), na responsable para sa pagpaplano, pagpapatupad, pagpapanatili at pagpapatakbo ng mga serbisyo sa iba’t ibang paraan ng transportasyon sa Lungsod, ay hinihiling ang inyong kontribusyon ng impormasyon (input) habang aming binubuo ang Taong Panuusan (Fiscal Year) 2017 at 2018 Badyet sa Kapital at Operasyon (Capital and Operating Budget) at Taong Panuusan (Fiscal Year) 2017-2021 Programa ng Pagpapabuti ng Kapital (Capital Improvement Program). 

Mangyari lamang na samahan kami sa anuman o sa lahat ng mga pampublikong pulong na nakalista upang kumuha ng higit na impormasyon at magbigay ng inyong puna sa  napanukalang mga programa at proyekto, kabilang ang napanukalang mga pagbabago sa pasahe, parehong mga pagtaas at pagbaba, at iba pang napanukalang mga pagbabago sa bayad at multa.  Pinapahalagahan namin ang paglahok ng publiko at ang mga oportunidad na maging punong-abala para sa personal at online na puna ng publiko ay isa sa mga paraang matiyak ng SFMTA na nabuo ang badyet kasama ang kontribusyon ng impormasyon mula sa publiko. 

Mga Pulong

Ang libreng tulong sa wika ay maaaring ipagkaloob kapag may pasabi bago ng 48 oras. Kontakin si Adrienne Heim, Public Information Officer (415) 701-5472 o Adrienne.Heim@sfmta.com para kumpirmahin ang inyong kahilingan.​

Inaasahan namin ang inyong pagdalo sa isa sa sumusunod na mga pulong:  

Marso 21, 2016

SFMTA Budget 2017-2018 Webinar

Lunes, Marso 21, 2016, 11:00 am hanggang 12:00 pm

Webinar URL: https://sfmta.com/budgetwebinar

Maaari rin ninyong mapanood ang video ng webinar sa pamamagitan ng pag-klik sa sumusunod na YouTube link: https://www.youtube.com/user/SFMTAMuniTaxiStreets/videos

Marso 23, 2016

SFMTA Budget 2017-2018 Open House

Miyerkules, Marso 23, 2016, 6:00 pm hanggang 8:00 pm

1 South Van Ness Avenue, 2nd Floor

Marso 26, 2016

SFMTA Budget 2017-2018 Open House

Sabado, Marso 26, 2016, 11:00 am hanggang 1:00 pm

1 South Van Ness Avenue, 2nd Floor

Abril 5, 2016

Pulong ng mga Board of Director, Abril 5, 2016

City Hall, Room 400

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place

Kung hindi ninyo kayang dumalo sa anumang mga pulong, maaari kayong magbigay ng komento sa badyet sa pamamagitan ng:

  • Email:  sfmtabudget@sfmta.com
  • Telepono: 311 (415.701.2311 sa labas ng San Francisco) o TTY
  • 415.701.2323
  • U.S. Mail:  SFMTA Board of Directors, One South Van Ness Avenue, 7th Floor, San Francisco, CA 94103

Paano Makakatulong ang Inyong Puna sa Pagbuo ng Badyet

Bagama’t mayroon kaming maliit na pagkasunod-sunuran sa ilang mga larangan, umaasa kami para sa kontribusyon ng impormasyon ng publiko sa mga panukalang badyet, kabilang ang sumusunod:

  • Diskuwento para sa paggamit ng Clipper Card?
  • Karagdagang 2% na pagtaas sa serbisyo ng Muni?
  • Mga mungkahi para sa iba pang kita?
  • Kontribusyon ng impormasyon sa napanukalang Programa ng Pagpapabuti ng Kapital (Capital Improvement Program)

Ang webinar at mga open house na pulong ay magsisilbing mga pagkakataon para sa inyo upang matutuhan ang tungkol sa hinaharap ng ating kasalukuyang badyet at para sa amin na marinig ang inyong mga alalahanin at masagot ang mga tanong. 

Paano Namin Gagamitin ang Inyong Puna

Ang lahat ng pumapasok na puna ng publiko sa pamamagitan ng webinar, mga open house na pulong at mga email ay ibubukod at susuriin. Ang impormasyon ay isasama sa mga dokumento ng badyet sa operasyon at kapital at ipapadala sa Lupon ng SFMTA ayon sa inaatas ng Karta ng Lungsod. 

At pagkatapos ang Lupon ng mga Direktor ng SFMTA ay rerepasuhin ang napanukalang badyet sa operasyon at kapital sa mga pampublikong pagdinig. Ang badyet ay pormal na pagtitibayin sa pamamagitan ng boto ng Lupon ng mga Direktor ng SFMTA sa Abril 5. Ang anumang mga pagbabago sa napanukalang badyet, ayon sa isinaalang-alang at inaprobahan ng Lupon ng mga Direktor ng SFMTA habang ginaganap ang mga pagdinig sa badyet, ay kabilang sa dokumento ng Aprobadong Badyet.

 311 logo

Para sa impormasyon sa anumang oras tungkol sa mga ruta, iskedyul, pasahe at makukuhang serbisyo sa Muni: Bumisita sa www.sfmta.com o tumawag sa 311

Tingnan ang Napanukalang mga Pagbabago sa mga Pasahe, Bayad, at Multa Simula ng Hulyo 1, 2017

Naging Palatandaan sa Awtomatikong mga Pagtaas ng Pasahe (Automatic Indexed Fare Increases)

Automatic Indexing

Tsart ng Titulo VI Ulat sa mga Pagbabago sa Pasahe (Title VI Report Fare Changes Table)

Title VI Table

Mga Bayad sa Naging Palatandaan ng Muling Pagbabalik ng Gastos (Cost Recovery/Indexed Fees)

Fee increases

Para sa mga panukala sa gastos, mangyaring tingnan ang sumusunod na pagtatanghal:  3-15-16 Item 13 FY17 and FY18 Operating and Capital Budget - presentation.pdf 

Receive Updates

We will send you e-mail or SMS updates whenever the following are posted for the (Fiscal Year) 2017 at 2018 Badyet sa Kapital at Operasyon project:

  • Upcoming meetings
  • Project updates

Receive updates