Proyekto ng Pagbibisa ng Transportasyon

Buod ng Proyekto

Ang SFTMA ay nagsusulong ng isang masaklaw na pagpapanibago ng ayos ng network ng pampublikong transportasyon sa San Franscisco, ang Transit Effectiveness Project (TEP). Ang napanukalang mga pagbabago ay magbibigay ng makabagong Muni at gagawin itong mas mahusay, maaasahan, ligtas at maginhawa para sa kasalukuyan nitong 700,000 pasahero sa araw-araw. Binuo ng maraming taon na pangangalap ng datos, masinsinang pagpaplano at pagsisikap na maabot ang publiko, ang TEP ay muling aayusin ang serbisyo ng pampublikong sasakyan sa ilang mga linya upang mapabuti ang kahusayan at pagkaka-ugnay at magpatupad ng prayoridad na mga pagbabago sa pampublikong transportasyon sa pinakamadalas na gamiting mga linya para mabigyan ang mga bus at tren ng higit na prayoridad sa mga lansangan ng ating Lungsod.
Nais naming makakuha ng impormasyon mula sa inyo!

Mga Darating na Pulong

Please see English page

311
Libreng tulong para sa wikang Tagalog

Mga Detalye ng Proyekto

Buod

Ang TEP ay isang masaklaw na pagpapanibago ng ayos sa network ng pampublikong transportasyon sa San Francisco na gagawin ang Muni na mas mahusay, maaasahan, ligtas, at maginhawa para sa 700,000 pasahero nito sa araw-araw. Kasabay ng iba pang mga programa ng Muni, ang TEP ay isang bluprint para sa pagpapabuti ng pagkilos para sa lahat ng residente habang ginagawa ang Muni na mainam na transportasyon na pinipili para sa mga residente at gayon din sa mga bisita. Ang TEP ay may dalawang kategorya ng kasangkapan ng pagpapatupad upang maging makabago ang Muni:   

1) "Rapid" na mga Panukala [o Mga Panukala sa Pagbawas ng Oras ng Biyahe (Travel Time Reduction Proposals], at 2) Mga Pagbabago ng Serbisyo ng Network at Ruta (Network Service and Route Changes). Sa karagdagan, nagpapanukala ang TEP na mapagbuti ang karanasan ng kustomer sa pamamagitan ng pagsasapanahon ng mga mapa at mamuhunan sa bagong palatandaan (signage) para sa maliwanag na komunikasyon ng impormasyon ng ruta.

Kabilang sa ilan sa maraming pagpapabuti ay ang:

 

- Mas maaasahan at nasa oras na pagganap

- Mas magiliw na mga karanasan ng kustomer

- Mas mabilis na oras ng biyahe

- Mas madaling magamit na serbisyo

- Mas ligtas na pagsakay sa pinakamadalas na dinadaanang mga ruta

- Mas mataas na kalidad ng hangin at hindi masyadong siksikan

- Mas maiksing oras ng paghihintay

 

Ang TEP ay pangunahing binubuo ng "Rapid" na mga panukala [o Mga Panukala sa Pagbawas ng Oras ng Biyahe (Travel Time Reduction Proposals)], at Mga Pagbabago ng Serbisyo at Ruta.

Kabilang sa TEP ang mga Rapid Proposal para sa sumusunod na mga corridor:

- J Church: Balboa Park Station hanggang Market

- N Judah: La Playa hanggang Cole

- 5 Fulton: La Playa hanggang Market

- 8X Bayshore Express: Geneva & Ocean hanggang San Bruno & Silver

- 30 Stockton: Van Ness & Chestnut hanggang Stockton & Market

- 28/28L 19th Avenue/ 19th Avenue Limited:Junipero Serra hanggang California

- 14/14L Mission/ Mission Limited: Daly City BART hanggang Embarcadero

- 22 Fillmore: Church & 16th hanggang 3rd & 16th

Ang mga Pagbabago sa Serbisyo at Ruta ay iminumungkahi para sa karamihang mga ruta ng Muni: 

Ang mga panukala para sa muling pag-aayos ng ruta, pagpapabuti ng dalas, at mga pagbabago ng uri ng sasakyan, na kung saan ilalagay ang mga pondo kung saan ito higit na kailangan, pagbabawas ng pagsisiksikan at pagpapabuti ng mga koneksiyon sa pampublikong transportasyon ng rehiyon.

- Listahan ng Napanukalang mga Pagbabago ng Serbisyo batay sa Ruta 

Ang ilan sa mga pagpapabuti ng serbisyong ito ay nangangailangan ng kapital na pamumuhunan, gaya ng bagong overhead wire o mga pagpapabuti ng serbisyo para sa mga tao na naglalakad, upang hayaan ang bus na baguhin ang ruta, o payagan ang limitado at lokal na mga bus na tumakbo sa parehong kalye.

 - Listahan ng Kapital na mga Proyekto Kaugnay sa mga Pagbabago ng Serbisyo

Ang mga panukalang TEP ay bumuo ng estratehiya batay sa bahagi ng kamakailang nakalap na estadistika tungkol sa bilang ng pasahero at sumasakay para sa bawat ruta.

- Tsart na Kabilang ang Datos sa Bilang ng Pasahero / Sumasakay

Detalyadong Paglalarawan sa TEP

Impormasyon sa Proyekto

Ang Transit Effectiveness Project ay kasalukuyang programang isinasagawa na naglalayon upang mapagbuti ang serbisyong pagkamaaasahan, bawasan ang oras ng biyahe sa pampublikong transportasyon, at mapagbuti ang mga karanasan ng kustomer at kahusayan ng serbisyo. Bilang bahagi ng hangarin ng Muni Rapid, at kasabay ng iba pang mga programa ng Muni, ang TEP ay magiging bluprint para gawin ang Muni na mainam na transportasyong pinipili ng ating mga residente at bisita.

Ang TEP ay isang kasalukuyang prosesong isinasagawa mula pa ng 2006. Ang dalawang makabuluhang kaganapan ay kabilang ang pagtatanghal ng naunang mga dokumento ng pagpaplano at mga resulta noong 2008 at ang pagbuo ng Implementation Strategy (Estratehiya ng Pagpapatupad) noong 2011.

Mula Oktubre 2006 hanggang Hunyo 2007, ang SFMTA ay nakaipon ng napakaraming impormasyon tungkol sa mga ruta ng bus nito at linya ng riles, kabilang ang eksaktong lugar kung saan sumasakay ang mga kustomer at gaano karami ang mga tao na sumasakay sa sistema sa buong araw. Ang mga dokumento ng 2008 Planning Phase (Bahagi ng Pagpaplano ng 2008), na nag-uulat ng mga resulta ng walang katulad na ito na pagsisikap na pangangalap ng datos sa bawat ruta, naglalarawan ng bagong balangkas ng polisiya para sa serbisyo ng Muni, mga panukala para sa muling pag-aayos ng bawat linya ng ruta, at mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng panloob na operasyon upang mabawasan ang abala ng pagsakay sa pampublikong transportasyon at mapagbuti ang sistema ng pagkamaaasahan.

Ang 2011 Implementation Strategy na dokumento ay nagbabalangkas ng mga prayoridad ng proyekto, kailangang pondo, at iskedyul ng pagpapatupad. Ang Strategy ay tinukoy ang $170 milyon na kapital na gastos upang ipagpatuloy ang ating prayoridad sa pagkamaaasahan at mapagbuti ang oras ng biyahe, gayon din ng pagpapatupad ng nalalabing pagsasapanahon ng ruta. Sa $170 milyon, humigit-kumulang $90 milyon ang mapupunta sa mga panukala tungkol sa pagbawas ng oras ng biyahe at kaugnay na mga kaginhawahan ng kustomer sa Rapid network. Ang nalalabing dolyar ay mapupunta sa mga pagpapabuti ng terminal, pagpapalawak ng overhead wire at iba pang kapital na pamumuhunan sa buong sistema.

Mga Bahagi ng Proyektong TEP

Mga Pagbabago ng Serbisyo at Ruta: Ang Transit Effectiveness Project (TEP) ay nagpapanukala ng mga pagbabago sa serbisyo para sa muling pag-aayos ng ruta, pagpapabuti ng dalas, at mga pagbabago sa uri ng sasakyan, na kung saan ilalagay ang mga pondo kung saan ito higit na kailangan. Ang mga pagbabagong ito ay mas mabuting paglilingkuran ng Muni ang mga kustomer, magpakita ng pagbabago ng pampublikong transportasyon, at gawing magaan at epektibo ang mga ruta para sa napabuting pagkamaasahan at pagbawas ng abala. Kabilang sa napanukalang mga pagbabago sa serbisyo at ruta ay ang:

 • Paglilikha ng mga bagong ruta
 • Muling pagdidisenyo ng mga kasalukuyang ruta
 • Pagdagdag ng serbisyo sa mga bagong kalye
 • Pagtatanggal ng hindi napapakinabang mga kasalukuyang ruta o mga bahagi ng ruta
 • Pagbabago ng uri ng sasakyan
 • Pagbabago ng dalas at lawak ng serbisyo
 • Pagbabago ng magkahalong lokal/limitado/ekspres na serbisyo
 • Iba pang mga pagbabago, gaya ng mga bagong hintuan ng ekspres na serbisyo, pagpapalawak ng Limited-stop na serbisyo na kabilang ang mga Linggo, at ang pagpapalawak ng iba pang serbisyo na may karagdagang mga araw ng operasyon.

Ang ilan sa mga pagpapabuti ng serbisyo na ito ay nangangailangan ng kapital na pamumuhunan, gaya ng bagong overhead wire o pagpapabuti ng serbisyo sa mga tao na naglalakad, upang hayaan ang mga bus na magbago ng ruta, o payagan ang limitado at lokal na mga bus na tumakbo sa parehong kalye. Kabilang sa mga pagpapabuti ng kapital na kailangan para sa muling pagsasaayos ng ruta ay ang:

 • Pagpapalawak ng overhead wire sa mga kalye na napanukala para sa serbisyo ng trolley
 • Pagpapalawak ng espasyo sa lugar ng pansamantalang hintuan at pagpapabuti ng serbisyo para sa mga tao na naglalakad sa mga terminal at lugar ng lipatan kung saan ang ruta ay napanukalang bumabagtas
 • Muling pag-aayos ng lansangan para sa daanan ng pampublikong sasakyan na salungat sa daloy ng trapiko (contraflow)
 • Karagdagang madaling magamit na mga plataporma ng riles.

Itong mga pagpapabuti ng kapital ay isasagawa ang mga bahagi ayon sa pagkakaroon ng pondo at pangangailangan upang makumpleto ang napanukalang mga pagbabago ng serbisyo ng TEP.

Rapid na mga Panukala: Ang mga panukala sa pagbawas ng oras ng biyahe sa kahabaan ng Rapid Network, kabilang ang mga pagbabago sa hintuan ng bus at lansangan, ay tutulong sa mga kustomer na makarating sa kanilang destinasyon nang mas mabilis. Para sa mga panukalang ito, walang napanukalang mga pagbabago sa ruta; ang mga pagbabago sa inhinyeria na ito ay napanukala upang matiyak na matugunan ang mga abalang kinakaharap ng mga sasakyan sa kahabaan ng kanilang mga ruta. Ang Rapid na mga panukala ay nakatuon upang gawin nang buong kaya at matamo ang magandang resulta ng bawat ginagamit na dolyar. Sa pamamagitan ng pagbawas sa oras ng biyahe at pagpapabuti sa pagkamaaasahan, may mga pagkakataong matipid ang ginagamit na dolyar na maaaring muling maging puhunan.  Ang mga panukalang ito ay batay sa mga ideya mula sa komunidad at pinakamahusay na mga gawa sa inhinyeria para sa pampublikong transportasyon. Ang mga ito ay hindi mga pagbabago sa dalas o pagkahanay ng ruta.

Ang mga panukala ay tinataya para sa sumusunod na mga ruta:

•           J Church: Balboa Park Station hanggang Market

•           N Judah: La Playa hanggang Cole

•           5 Fulton: La Playa hanggang Market

•           8X Bayshore Express: Geneva at Ocean hanggang San Bruno at Silver

•           30 Stockton: Van Ness at Chestnut hanggang Stockton at Market

•           28/28L 19th Avenue/ 19th Avenue Limited: Junipero Serra hanggang  California

•           14/14L Mission/ Mission Limited: Daly City BART hanggang Embarcadero

•           22 Fillmore: Church at 16th hanggang Third at 16th

 

Tungkol sa TEP Environmental Review Process (Proseso ng Pangkapaligirang Pagrepaso ng TEP):

Ang Planning Department (Departamento ng Pagpaplano) ay nagsasagawa ng pangkapaligirang pagrepaso ng Transit Effectiveness Project (TEP) alinsunod sa California Environmental Quality Act (CEQA). Ang proseso ng pangkapaligirang pagrepaso ay nagkakaloob sa mga gumagawa ng desisyon at sa pangkalahatang publko ng matapat na pagsusuri ng pangmadalian at pangmatagalang hanay ng partikular at natitipong mga epekto sa kapaligiran ng napanukalang proyekto sa paligid ng pisikal na kapaligiran. Sa California, ang pangkapaligirang pagrepaso ay may dalawang layunin: upang ibunyag ang mga epekto ng proyekto at matiyak ang paglahok ng publiko.

Noong Enero 2013, ang Planning Department  ay nagpalabas ng Initial Study (IS) (Paunang Pag-aaral) upang ituon ang sakop ng TEP Environmental Impact Report (EIR) (Ulat sa Epekto ng TEP sa Kapaligiran). Ang Initial Study ay makukuha para sa pagrepaso ng publiko at sa pamamagitan ng pag-download mula sa Planning Department website. Ang panahon ng pagbibigay ng puna ng publiko para sa TEP Initial Study ay mula noong Enero 24, 2013 hanggang Pebrero 22, 2013.

Ang Planning Department ay nagpalabas ng isang draft Environmental Impact Report (EIR) (borador ng Ulat sa Eperkto sa Kapaligiran) para sa TEP noong Hulyo 10th, 2013. Ang panahon ng puna ng publiko para sa TEP Draft EIR ay mula noong Hulyo 11 hanggang Setyembre 17, 2013. Ang Planning Department ay tutugon sa mga puna tungkol sa pangkapaligirang pagrepaso ng mga panukalang TEP sa pamamagitan ng pagsulat, kabilang ang anumang impormasyon at pagsusuri sa TEP Draft EIR.

Para mag-iwan ng mga puna tungkol sa lahat ng iba pang mga paksa at panukala kaugnay sa TEP, magpadala ng email sa tep@sfmta.com  o tumawag sa TEP hotline sa 415-701-4599.

Para sa higit na impormasyon tungkol sa proseso ng pangkapaligirang pagrepaso, mangyari lamang kontakin ang Planning Department, Attention: TEP, 1650 Mission Street, Suite 400, San Francisco, California 94103, o magpadala ng email sa  debra.dwyer@sfgov.org.

Magbigay ng Puna

Mayroon bang anumang mga komento, katanungan, o pangkalahatang puna tungkol sa TEP?

Mangyari lamang ipaalam sa amin kung ano ang inyong palagay:

 • Online www.tellmuni.com.
 • Tumawag sa 311 at magbigay ng inyong puna.
 • Tumawag sa TEP Hotline sa 415-701-4599.
 • Ipadala ang mga puna sa email na tep@sfmta.com.

 

 

Documents

NakalakipLaki
PDF TEP Implementation Strategy - Ch 1-2 Exec Summary & Intro.pdf1.02 MB
PDF TEP Implementation Strategy - Ch 3 Initiatives Overview.pdf171.65 KB
PDF TEP Implementation Strategy - Ch 4 Cost & Funding Smry.pdf372.79 KB
PDF TEP Implementation Strategy - Ch 5-6 Impl Req & Org Readiness.pdf518.48 KB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix I - Dev Methodology.pdf46.32 KB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix II - Capital Projects.pdf410.87 KB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix III - TTRP.pdf67.05 KB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part1 - Rte Maps.pdf6.91 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part2.pdf6.09 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part3.pdf6.87 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part4.pdf6.82 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part5.pdf6.79 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part6.pdf6.78 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part7.pdf6.65 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part8.pdf6.08 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part9.pdf5.68 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix V - Capital Cost Smry.pdf125.07 KB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix VI - Inflation Assumptions.pdf39.41 KB
PDF Making Connections Newsletter - Summer 20131.35 MB
PDF Potrero Streetscape Improvements Community Workshop Flyer81.71 KB
PDF Line_E_BW.pdf411.35 KB
PDF Line_F_BW.pdf680.32 KB
PDF Line_J_BW.pdf1.76 MB
PDF Line_KT_BW.pdf1.73 MB
PDF Line_L_BW.pdf1.35 MB
PDF Line_M_BW.pdf1.67 MB
PDF Line_N_BW.pdf1.15 MB
PDF Line_Nx_BW.pdf620.7 KB
PDF rte_001_BW.pdf833.7 KB
PDF rte_001AX_BW.pdf843.38 KB
PDF rte_001BX_BW.pdf732 KB
PDF rte_002_BW.pdf763.32 KB
PDF rte_003_BW.pdf420.18 KB
PDF rte_005_BW.pdf899.22 KB
PDF rte_006_BW.pdf1.14 MB
PDF rte_008AX_BW.pdf1.43 MB
PDF rte_008BX_BW.pdf1.57 MB
PDF rte_008X_BW.pdf1.58 MB
PDF rte_009_BW.pdf534.37 KB
PDF rte_010_BW.pdf816.68 KB
PDF rte_011_BW.pdf571.89 KB
PDF rte_012_BW.pdf788.8 KB
PDF rte_014_BW.pdf1.7 MB
PDF rte_014L_BW.pdf1.73 MB
PDF rte_014X_BW.pdf1.71 MB
PDF rte_016X_BW.pdf1.22 MB
PDF rte_017_BW.pdf509.72 KB
PDF rte_018_BW.pdf1.31 MB
PDF rte_019_BW.pdf1 MB
PDF rte_021_BW.pdf682.31 KB
PDF rte_022_BW.pdf933.16 KB
PDF rte_023_BW.pdf1.22 MB
PDF rte_024_BW.pdf1.11 MB
PDF rte_027_BW.pdf752.86 KB
PDF rte_028_BW.pdf1.85 MB
PDF rte_028L_BW.pdf652.28 KB
PDF rte_029_BW.pdf1.62 MB
PDF rte_030_BW.pdf528 KB
PDF rte_030X_BW.pdf457.01 KB
PDF rte_031_BW.pdf844 KB
PDF rte_031AX_BW.pdf852 KB
PDF rte_031BX_BW.pdf840 KB
PDF rte_032_BW.pdf465.19 KB
PDF rte_033_BW.pdf738.55 KB
PDF rte_035_BW.pdf319.99 KB
PDF rte_036_BW.pdf870.2 KB
PDF rte_037_BW.pdf476.21 KB
PDF rte_038_BW.pdf977.96 KB
PDF rte_038AX_BW.pdf824 KB
PDF rte_038BX_BW.pdf816 KB
PDF rte_038L_BW.pdf986.87 KB
PDF rte_039_BW.pdf247.13 KB
PDF rte_041_BW.pdf468.11 KB
PDF rte_043_BW.pdf1.53 MB
PDF rte_044_BW.pdf1.58 MB
PDF rte_045_BW.pdf618.95 KB
PDF rte_047_BW.pdf647.67 KB
PDF rte_048_BW.pdf1.34 MB
PDF rte_049_BW.pdf1.7 MB
PDF rte_052_BW.pdf325.86 KB
PDF rte_054_BW.pdf1.15 MB
PDF rte_056_BW.pdf340.94 KB
PDF rte_058_BW.pdf533.18 KB
PDF rte_066_BW.pdf501.16 KB
PDF rte_067_BW.pdf372.19 KB
PDF rte_071L_BW.pdf609.8 KB
PDF rte_076_BW.pdf611.32 KB
PDF rte_080X_BW.pdf262.96 KB
PDF rte_081X_BW.pdf260.48 KB
PDF rte_082X_BW.pdf360.65 KB
PDF rte_088_BW.pdf358.92 KB
PDF rte_090_BW.pdf1.61 MB
PDF rte_091A_BW.pdf1.57 MB
PDF rte_091B_BW.pdf1.56 MB
PDF rte_108_BW.pdf362.21 KB
PDF K_OnOff_1.pdf546.62 KB
PDF K_OnOff_1AX.pdf266.73 KB
PDF K_OnOff_1BX.pdf258.99 KB
PDF K_OnOff_2.pdf342.36 KB
PDF K_OnOff_3.pdf290.69 KB
PDF K_OnOff_5.pdf509.83 KB
PDF K_OnOff_6.pdf442.16 KB
PDF K_OnOff_8AX.pdf350.8 KB
PDF K_OnOff_8BX.pdf1.05 MB
PDF K_OnOff_8X.pdf610.53 KB
PDF K_OnOff_9.pdf514.06 KB
PDF K_OnOff_9L.pdf371.49 KB
PDF K_OnOff_10.pdf358.66 KB
PDF K_OnOff_12.pdf357.54 KB
PDF K_OnOff_14.pdf472.29 KB
PDF K_OnOff_14X.pdf389.04 KB
PDF K_OnOff_16X.pdf356.55 KB
PDF K_OnOff_17.pdf173.3 KB
PDF K_OnOff_18.pdf278.84 KB
PDF K_OnOff_19.pdf826.25 KB
PDF K_OnOff_21.pdf997.84 KB
PDF K_OnOff_22.pdf888.09 KB
PDF K_OnOff_23.pdf989.38 KB
PDF K_OnOff_24.pdf1.06 MB
PDF K_OnOff_27.pdf934.99 KB
PDF K_OnOff_28.pdf941.39 KB
PDF K_OnOff_28L.pdf720.4 KB
PDF K_OnOff_29.pdf1.05 MB
PDF K_OnOff_30.pdf892.38 KB
PDF K_OnOff_30X.pdf776.08 KB
PDF K_OnOff_31.pdf869.41 KB
PDF K_OnOff_31AX.pdf862.72 KB
PDF K_OnOff_31BX.pdf847.71 KB
PDF K_OnOff_33.pdf990.56 KB
PDF K_OnOff_35.pdf768.62 KB
PDF K_OnOff_36.pdf872.21 KB
PDF K_OnOff_37.pdf691.68 KB
PDF K_OnOff_38.pdf866.46 KB
PDF K_OnOff_38AX.pdf843.77 KB
PDF K_OnOff_38BX.pdf857.84 KB
PDF K_OnOff_38L.pdf855.01 KB
PDF K_OnOff_39.pdf439.75 KB
PDF K_OnOff_41.pdf773.92 KB
PDF K_OnOff_43.pdf945.46 KB
PDF K_OnOff_44.pdf1.06 MB
PDF K_OnOff_45.pdf950.78 KB
PDF K_OnOff_47.pdf882.29 KB
PDF K_OnOff_48.pdf994.19 KB
PDF K_OnOff_52.pdf867.38 KB
PDF K_OnOff_54.pdf1.03 MB
PDF K_OnOff_56.pdf573.53 KB
PDF K_OnOff_66.pdf539.96 KB
PDF K_OnOff_67.pdf675.65 KB
PDF K_OnOff_71_71L.pdf1021.36 KB
PDF K_OnOff_81X.pdf595.43 KB
PDF K_OnOff_82X.pdf644.5 KB
PDF K_OnOff_83X.pdf608.73 KB
PDF K_OnOff_88.pdf741.34 KB
PDF K_OnOff_90.pdf1.06 MB
PDF K_OnOff_91.pdf1.04 MB
PDF K_OnOff_108.pdf454.41 KB
PDF Line_CableCar_BW.pdf416.23 KB
PDF K_OnOff_14L.pdf442.89 KB
PDF Notice for TEP Public Informational Hearing.pdf169.35 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_1.pdf226.04 KB

Mga Kontak