Taxi

Found 73 News Items

Updated: Tuesday, October 6, 2015, 11:42 am

Approved cab company changes

Updated: Monday, September 21, 2015, 3:18 pm

Revocation of Taxi Company and Medallion #9060

Updated: Friday, September 11, 2015, 3:41 pm

[short description goes here]

Updated: Friday, September 11, 2015, 3:31 pm

[short description goes here]

Updated: Friday, September 4, 2015, 11:32 am

SFMTA 15-0903 Taxi Permit Moratorium

Updated: Friday, September 4, 2015, 11:16 am

In Observance of the Labor Day Holiday, the Taxi Services Division will be closed Monday, September 7, 2015 .

We apologize in advance for any inconvenience and appreciate your understanding.

Updated: Monday, August 10, 2015, 2:13 pm

Approved cab company changes

Updated: Wednesday, August 5, 2015, 4:02 pm

PLEASE POST FOR DRIVERS AND DISPATCHERS

Updated: Friday, July 17, 2015, 2:45 pm

Ramp Taxi Standard

Updated: Tuesday, July 14, 2015, 11:19 am

Approved cab company changes

Updated: Thursday, June 25, 2015, 7:40 pm

Là một phần của ngân sách tài khóa 2015-2016, Hội đồng Quản trị SFMTA đã chấp thuận thay đổi giá vé, lệ phí, tiền phạt, hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Thay đổi về giá vé Muni Passport sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Updated: Thursday, June 25, 2015, 7:22 pm

คณะกรรมการ SFMTA ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และค่าปรับที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 ส่วนการเปลี่ยนแปลงค่าใบผ่านทางระบบขนส่งสาธารณะจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1 มกราคม 2016 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณในปีงบประมาณ 2015-2016