UPDATE: IB Powell-Mason Cable Car & Powell-Hyde Cable Car Lines cleared from Powell & Market to Powell & Washington… https://t.co/oLkAIZmIqc (More: 31 in last 24hrs)

บัตร Lifeline

บัตร Lifeline เป็นบัตรเดือนของ Muni เท่านั้น สำหรับลูกค้าที่มีรายได้จำกัดตามที่กำหนด บัตรนี้จำหน่ายในราคาลด 50% จากราคา บัตรรายเดือนปกติสำหรับผู้ใหญ่

ผู้อาศัยในเมืองซานฟรานซิสโกทุกคนที่มีรายได้รวม (ก่อนหักภาษี) ต่อปีในปี ที่หรือต่ำกว่าระดับที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ มีสิทธิ์ซื้อบัตร Lifeline ได้ (บวก $8,640 เข้าไปสำหรับแต่ละคนในครัวเรือนที่มีสมาชิกมากกว่าหกคน)

จำนวนคนในครัวเรือน

1

2

3

4

5

6

รายได้ต่อปี

$24,280

$32,920

$41,560

$50,200

$58,840

$67,480

 

วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

ขั้นที่หนึ่ง - นำใบสมัครที่กรอกแล้ว และเอกสารที่จำเป็น (ดูด้านล่าง) ไปยังสำนักงาน Human Services Agency (HSA) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 170 ถนน Otis (ตัดกับถนน McCoppin) เพื่อทำการรับรองรายได้และถิ่นที่อยู่

1) บัตรประจำตัวที่ออกให้โดยรัฐบาล (ตัวอย่างด้านล่าง)*

 • ใบขับขี่
 • บัตรประจำตัวที่ออกให้โดยเมืองซานฟรานซิสโก
 • บัตรประจำตัวที่ออกให้โดยสถานกงสุลเม็กซิโก
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวทหารสหรัฐฯ
 • บัตรทะเบียนคนต่างด้าว/บัตรผู้พำนักอาศัยถาวร

2) หลักฐานแสดงรายได้ (ตัวอย่างด้านล่าง)*

 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปีล่าสุดและสำเนา W2
 • สัญญาปัจจุบันของโปรแกรมความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย

*หนึ่งในเอกสารข้างต้นต้องมีหลักฐานแสดงการพำนักอาศัยในเมืองซานฟรานซิสโกอยู่ด้วย

ขั้นที่สอง - นำใบสมัครที่ได้รับการรับรองโดย HSA แล้วไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของ SFMTA ซึ่งตั้งอยู่ที่ 11 ถนน South Van Ness (ระหว่างถนน Mission และ Market) เพื่อรับบัตรประจำตัว Lifeline ของคุณ

คุณยังสามารถขอให้ส่งใบสมัครถึงคุณทางไปรษณีย์ได้ โดย กรอกแบบฟอร์มออนไลน์นี้

จะซื้อสติกเกอร์รายเดือนของคุณได้ที่ไหน

 • Human Services Agency - 170 ถนน Otis ตัดกับถนน Mc Coppin ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. มีจำหน่ายในช่วงสามวันทำการสุดท้ายและสามวันทำการแรกของแต่ละเดือน
 • Human Services Agency Career Link Center - 3120 ถนน Mission ตัดกับถนน Cesar Chavez ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. มีจำหน่ายในช่วงสองวันทำการสุดท้ายและสองวันทำการแรกของแต่ละเดือน
 • EVS Enterprises, LLC (Photo Focus) - 1100 ถนน Stockton ทุกวันตลอดสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 9.30 - 18.00 น. มีจำหน่ายในช่วงห้าวันสุดท้ายและสิบห้าวันแรกของแต่ละเดือน
 • Seabee Liquors - 3000 ถนน Taraval ทุกวันตลอดสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. มีจำหน่ายในช่วงห้าวันทำการสุดท้ายและสิบห้าวันทำการแรกของแต่ละเดือน
 • ซุ้มขายบัตร SFMTA ที่ถนน Bay ตัดกับถนน Taylor - 2450 ถนน Taylor ทุกวันตลอดสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. มีจำหน่ายในช่วงห้าวันทำการสุดท้ายและสามวันทำการแรกของแต่ละเดือน *ปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2016 - 24 มี.ค. 2017
 • ศูนย์บริการลูกค้าของ SFMTA - 11 ถนน South Van Ness ตัดกับถนน Market ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. มีจำหน่ายในช่วงห้าวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และจนถึงวันที่เริ่มช่วงการขายบัตรสำหรับเดือนต่อไป
 • ซุ้มขายบัตร SFMTA ที่ถนน Presidio - 949 ถนน Presidio ตัดกับถนน Geary ทุกวันตลอดสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. มีจำหน่ายในช่วงห้าวันทำการสุดท้ายและสามวันทำการแรกของแต่ละเดือน
 • ร้านขายยา Visitacion Valley - 100 ถนน Leland ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.30 - 17.30 น. วันเสาร์ เวลา 9.30 - 14.00 น. ปิดวันอาทิตย์ มีจำหน่ายในช่วงห้าวันทำการสุดท้ายและสิบห้าวันทำการแรกของแต่ละเดือน

การใช้บัตรประจำตัว LIFELINE ของคุณ

สติกเกอร์ประจำตัว/รายเดือนไม่ใช่ "สมาร์ทการ์ด" และจะใช้กับเครื่องอ่านบัตรหรือเครื่องอ่านบัตรคลิปเปอร์ในประตูเข้าสถานี Muni Metro ไม่ได้ คุณต้องแสดงบัตรประจำตัวของคุณให้เจ้าหน้าที่สถานีดู จึงจะเข้าใช้ระบบ Metro ได้ หากไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณนั้น คุณสามารถเข้าทางประตูเข้าสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุดกับบูธที่นั่งของเจ้าหน้าที่สถานี ประตูนี้จะเปิดเองโดยอัตโนมัติ บัตรประจำตัวที่มีสติกเกอร์รายเดือนติดอยู่นี้ จะเปรียบเสมือนหลักฐานการชำระเงิน สำหรับการขึ้นรถ คุณสามารถเข้าทางประตูหลัง หรือเมื่อขึ้นทางประตูหน้า ขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณแก่พนักงานขับรถ สติกเกอร์ใช้ได้จนถึงวันที่ 3 ของเดือนต่อไป

การขอบัตรใหม่/การขอเงินคืน

สำหรับสติกเกอร์รายเดือน จะไม่มีการคืนเงินให้ หรือหากทำสติกเกอร์หาย จะไม่มีการออกสติกเกอร์ให้ใหม่ หากต้องการให้ออกบัตรประจำตัวใบใหม่ให้ ต้องเสียค่าธรรมเนียม $5  ติดต่อขอบัตรใหม่ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าของ SFMTA ซึ่งตั้งอยู่ที่ 11 ถนน South Van Ness ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

บัตร Lifeline
$40