ชื่อโครงการว่า Transit Effectiveness Project หรือ TEP

ภาพรวมของโครงการ

SFMTA ได้เริ่มโครงการปรับปรุงแบบครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งใน San Francisco โดยใช้ชื่อโครงการว่า Transit Effectiveness Project หรือ TEP ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลให้ Muni มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ผู้ใช้กว่า 700,000 คนต่อวันจะสามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ ปลอดภัย และสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม โครงการนี้ผ่านการวางแผนงานที่ครอบคลุม มีการเก็บข้อมูลจากที่ต่างๆ เป็นเวลานานหลายปี โดยมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการให้บริการในการขนส่งในเส้นทางที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและการเชื่อมต่อ รวมไปถึงการจัดลำดับความสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเส้นทางรถเมล์และรถไฟที่มีการใช้งานอย่างหนาแน่น

การประชุมที่กำลังจะมาถึง

Please see English page

311
คว“มช่วยเหลือท“งภ“ษ“โดยไม่ เส’ยค่าใช้จ่าย

รายละเอียดโครงการ

ภาพรวม

TEP จัดเป็นการยกเครื่องระบบขนส่งใน San Francisco ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างครอบคลุมเพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีกว่า 700,000 คนต่อวัน บริการจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อถือได้มากขึ้น ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม  โครงการ TEP นี้จะทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ของ Muni  ซึ่งตัวโครงการเองจะเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการเพิ่มความคล่องตัวในชุมชนที่อยู่อาศัยทั้งหมด และในเวลาเดียวกันก็จะทำให้ Muni เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมในการให้บริการขนส่งสำหรับทั้งผู้อยู่อาศัยเองและนักท่องเที่ยว  โดยโครงการ TEP นี้ ได้ใช้เครื่องมือ 2 อย่างในการทำให้ Muni ทันสมัยขึ้น คือ 1) การเพิ่มความเร็ว (หรือการลดระยะเวลาในการเดินทาง) และ 2) การให้บริการในเครือข่ายและการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง  นอกจากนี้แล้ว TEP ยังได้เสนอการปรับปรุงทางด้านสื่อต่อผู้ใช้บริการโดยการปรับปรุงแผนที่เส้นทางให้ทันสมัย และการลงทุนเพิ่มป้ายสัญญาณบอกทางใหม่ เพื่อให้การสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลของเส้นทางเป็นไปอย่างชัดเจนมากขึ้น

บางส่วนของการปรับปรุงนี้รวมไปถึง:

- ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพความตรงต่อเวลาที่ดีขึ้น                  - สื่อที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น

- การเดินทางที่เร็วขึ้น                                                                   - บริการที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

- เดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นในเส้นทางที่หนาแน่น                                   - คุณภาพของอากาศที่ดีขึ้น การติดขัดที่น้อยลง

- ระยะเวลาการรอที่ลดลง

 

โดยหลักแล้ว TEP จะนำเสนอในเรื่องการเพิ่มความเร็ว (ลดระยะเวลาการเดินทาง) และการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเส้นทาง

ในการนำเสนอเรื่องการเพิ่มความเร็ว TEP ได้พิจารณาเส้นทางต่อไปนี้

- J Church: Balboa Park Station ไปยัง Market

- N Judah: La Playa ไปยัง Cole

- 5 Fulton: La Playa ไปยัง Market

- 8X Bayshore Express: Geneva & Ocean ไปยัง San Bruno & Silver

- 30 Stockton: Van Ness & Chestnut ไปยัง Stockton & Market

- 28/28L 19th Avenue/ 19th Avenue Limited: Junipero Serra ไปยัง California

- 14/14L Mission/ Mission Limited: Daly City BART ไปยัง Embarcadero

- 22 Fillmore: Church & 16th ไปยัง 3rd & 16th

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการและเส้นทางถูกเสนอให้ใช้ในเส้นทางส่วนใหญ่ของ Muni:

คือข้อเสนอในการปรับปรุงเส้นทาง ความถี่ของการเดินรถ และการเปลี่ยนแปลงประเภทของพาหนะ โดยทรัพยากรจะถูกจัดสรรไปยังเส้นทางที่มีความต้องการมากที่สุดก่อน เพื่อที่จะลดความแออัดและเพิ่มการเชื่อมต่อไปยังการขนส่งในระดับท้องถิ่นต่อไป

- รายการของการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการให้บริการ

การปรับปรุงการให้บริการบางอย่างต้องอาศัยการลงทุนอื่นร่วมด้วย เช่นต้องมีการติดตั้งระบบสายไฟใหม่ ปรับปรุงทางเดิน เพื่อให้รถเมล์สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ หรือเพื่อที่จะให้รถเมล์แบบ limited สามารถวิ่งร่วมกันกับรถเมล์แบบ local บนถนนเส้นเดียวกันได้

- รายการของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

TEP ผ่านการวางแผนโดยใช้ข้อมูลที่เก็บได้จากจำนวนและสถิติของผู้ใช้บริการในแต่ละเส้นทาง

- ตารางของข้อมูลจำนวนผู้โดยสาร และสถิติของการใช้บริการ

คำอธิบายรายละเอียดของ TEP

ที่มา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขนส่งหรือ TEP เป็นโปรแกรมที่จัดทำกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการให้บริการ ลดระยะเวลาการเดินทางลง และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ  โครงการนี้จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของ Muni Rapid ซึ่งจะทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ จาก Muni โดย TEP จะเป็นเสมือนพิมพ์เขียวหรือบลูพรินท์ที่จะทำให้ Muni กลายมาเป็นทางเลือกในการใช้ระบบขนส่งสำหรับผู้อยู่อาศัยของเราและสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

TEP ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2006 โดยมีเรื่องที่สำคัญคือ การนำเสนอเอกสารและผลลัพธ์ของการเริ่มต้นวางแผนงานในปี 2008 และการพัฒนาแผนทางยุทธศาสตร์ในปี 2011

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2006 จนถึงเดือนมิถุนายน 2007 SFMTA ได้ทำการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลเกี่ยวกับเส้นทางรถเมล์และรถไฟ รวมถึงสถานที่ที่ลูกค้าใช้เดินทางและจำนวนคนที่ใช้บริการในระบบในแต่ละวัน  เอกสารในขั้นตอนของการวางแผน (ปี 2008) ซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยผ่านความพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละเส้นทาง สามารถนำมากำหนดเป็นขอบข่ายของนโยบายใหม่สำหรับบริการของ Muni และนำเสนอการปรับปรุงเส้นทางแต่ละเส้นทาง อีกทั้งยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในเพื่อที่จะลดความล่าช้าในการเดินทางและเพิ่มความน่าเชื่อของระบบขึ้นอีกด้วย

เอกสารการพัฒนาแผนทางยุทธศาสตร์ในปี 2011 กล่าวถึงการลำดับความสำคัญของโครงการ เงินทุนที่ต้องการ และตารางแผนการทำงาน  ซึ่งมีความต้องการใช้เงินทุนถึง 170 ล้านเหรียญเพื่อที่จะทำการพัฒนาความน่าเชื่อถือของระบบ ปรับปรุงระยะเวลาในการเดินทาง และการจัดการปรับปรุงเส้นทางที่เหลือให้ทันสมัย  ในเงินทุนจำนวนนี้ 90 ล้านเหรียญจะถูกจัดสรรไปยังการลดระยะเวลาในการเดินทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า  ส่วนเงินทุนที่เหลือจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงสถานี การขยายเครือข่ายระบบสายไฟด้านบน และการลงทุนอื่นๆ

ส่วนประกอบของโครงการ TEP

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ: โครงการ TEP นำเสนอการเปลี่ยนแปลงการบริการในด้านของการปรับปรุงเส้นทาง การปรับปรุงความถี่ของการเดินรถ และการเปลี่ยนแปลงประเภทของพาหนะ ซึ่งจะจัดสรรทรัพยากรไปยังจุดที่มีความต้องการมากที่สุด  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้การให้บริการลูกค้าของ Muni เป็นไปอย่างดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการลดระยะเวลาของความล่าช้าและการเพิ่มความน่าเชื่อถือของเส้นทางการเดินรถอีกด้วย โดยการเสนอการเปลี่ยนแปลงบริการของเส้นทางนี้จะรวมถึง:

 • การสร้างเส้นทางใหม่
 • การออกแบบเส้นทางที่มีอยู่แล้วใหม่
 • การเพิ่มบริการในถนนเส้นใหม่
 • ยกเลิกเส้นทางหรือส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
 • การเปลี่ยนแปลงประเภทของพาหนะ
 • การเปลี่ยนแปลงความถี่ของการเดินรถและช่วงเวลาที่ให้บริการ
 • การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของบริการประเภทต่างๆ (local/limited/express)
 • การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น การเพิ่มสถานีป้าย express การขยายบริการในวันอาทิตย์ และการขยายบริการในวันทำการอื่นๆ

บางส่วนของการปรับปรุงการให้บริการเหล่านี้ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน เช่นการเดินระบบสายไฟด้านบนหรือการปรับปรุงทางเดินเพื่อที่จะให้รถเมล์แบบ limited สามารถวิ่งร่วมกับรถเมล์แบบ local บนถนนเส้นเดียวกันได้ โดยเงินลงทุนเพื่อการปรับโครงสร้างเส้นทางนี้รวมถึง:

 • การขยายระบบสายไฟฟ้าด้านบนไปยังถนนที่จะมีการให้บริการรถรางไฟฟ้า
 • การขยายพื้นที่และการปรับปรุงทางเดินสำหรับสถานีและจุดเชื่อมต่อของเส้นทางที่จะต้องตัดกัน
 • การจัดการกับถนนที่ต้องมีการปิดบางช่องทางชั่วคราว
 • การเพิ่มชานชาลาที่รอรถไฟ

การปรับปรุงเหล่านี้จะถูกจัดลำดับการทำเป็นขั้นตอนไปตามทรัพยากรที่มีอยู่และที่สามารถจะจัดหามาได้เพื่อที่จะทำให้โครงการ TEP สามารถสำเร็จลุล่วงไป

การนำเสนอด้านการเพิ่มความเร็ว: เป็นการลดระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนป้ายหยุดของรถเมล์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยการนำเสนอด้านนี้จะไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเส้นทางวิ่ง แต่จะเพ่งเล็งไปที่การแก้ปัญหาความล่าช้าที่พาหนะต้องเผชิญในแต่ละเส้นทาง ซึ่งการลดระยะเวลาเดินทางลงและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการให้บริการขึ้นนี้ จะประหยัดเงินทุน เราจึงสามารถเอามาใช้ลงทุนใหม่ในระบบได้  การนำเสนอเหล่านี้ มีพื้นฐานอยู่บนหลักการปฏิบัติทางวิศวกรรมในระบบขนส่ง จะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงความถี่หรือปรับเส้นทางการเดินรถ

ในการเสนอเรื่องการเพิ่มความเร็ว TEP ได้พิจารณาเส้นทางต่อไปนี้

- J Church: Balboa Park Station ไปยัง Market

- N Judah: La Playa ไปยัง Cole

- 5 Fulton: La Playa ไปยัง Market

- 8X Bayshore Express: Geneva & Ocean ไปยัง San Bruno & Silver

- 30 Stockton: Van Ness & Chestnut ไปยัง Stockton & Market

- 28/28L 19th Avenue/ 19th Avenue Limited: Junipero Serra ไปยัง California

- 14/14L Mission/ Mission Limited: Daly City BART ไปยัง Embarcadero

- 22 Fillmore: Church & 16th ไปยัง 3rd & 16th

เกี่ยวกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของ TEP

แผนกวางแผนงานของเราได้จัดทำการตรวจสอบทบทวนทางด้านสิ่งแวดล้อมของ TEP เพื่อให้เป็นไปตามที่ California Environmental Quality Act หรือ CEQA กำหนด กระบวนการนี้ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของโครงการที่มีต่อสภาวะหรือสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการได้  ใน California กระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมนี้มีจุดประสงค์ 2 อย่าง คือเพื่อเป็นการเปิดเผยถึงผลกระทบของโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการได้เข้ามามีส่วนร่วมจากสาธารณชน

ในเดือนมกราคม 2013 แผนกวางแผนงานของเราได้ออกเอกสารการศึกษาเบื้องต้น (Initial Study) ที่โฟกัสไปยังขอบเขตของรายงานผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของ TEP ซึ่งเอกสารนี้ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของแผนกวางแผนงาน  สำหรับการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะในการศึกษาเบื้องต้นของโครงการ TEP นี้ ได้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2013 จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2013

แผนกวางแผนงานได้ออกร่างของรายงานผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของ TEP ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2013  โดยการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะในร่างฉบับนี้ ได้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2013 จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2013  แผนกวางแผนงานจะทำการเขียนตอบความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ TEP รวมทั้งข้อมูลข่าวสารและบทวิเคราะห์ของแบบร่างด้วย

คุณสามารถแสดงข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ TEP ได้ที่อีเมล์ tep@sfmta.com หรือโทรสายด่วน TEP ได้ที่ 415-701-4599

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของกระบวนการทบทวนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรุณาติดต่อ แผนกวางแผนงาน  TEP, 1650 Mission Street, Suite 400, San Francisco, California 94103 หรืออีเมล์ไปที่ debra.dwyer@sfgov.org

ต้องการมีส่วนร่วม

คุณมีข้อคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ TEP หรือไม่?

กรุณาให้เราทราบว่าคุณคิดอะไร โดยผ่านทาง:

 • เว็บไซต์ www.tellmuni.com
 • โทร 311 แล้วให้ข้อมูลของคุณ
 • โทรสายด่วน TEP ที่หมายเลข 415-701-4599
 • ส่งอีเมล์ข้อคิดเห็นไปที่ tep@sfmta.com

 

 

 

 

 

  

 

 

Documents

เอกสารแนบขนาดไฟล์
PDF TEP Implementation Strategy - Ch 1-2 Exec Summary & Intro.pdf1.02 MB
PDF TEP Implementation Strategy - Ch 3 Initiatives Overview.pdf171.65 KB
PDF TEP Implementation Strategy - Ch 4 Cost & Funding Smry.pdf372.79 KB
PDF TEP Implementation Strategy - Ch 5-6 Impl Req & Org Readiness.pdf518.48 KB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix I - Dev Methodology.pdf46.32 KB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix II - Capital Projects.pdf410.87 KB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix III - TTRP.pdf67.05 KB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part1 - Rte Maps.pdf6.91 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part2.pdf6.09 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part3.pdf6.87 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part4.pdf6.82 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part5.pdf6.79 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part6.pdf6.78 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part7.pdf6.65 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part8.pdf6.08 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix IV_Part9.pdf5.68 MB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix V - Capital Cost Smry.pdf125.07 KB
PDF TEP Implementation Strategy Appendix VI - Inflation Assumptions.pdf39.41 KB
PDF Making Connections Newsletter - Summer 20131.35 MB
PDF Potrero Streetscape Improvements Community Workshop Flyer81.71 KB
PDF Line_E_BW.pdf411.35 KB
PDF Line_F_BW.pdf680.32 KB
PDF Line_J_BW.pdf1.76 MB
PDF Line_KT_BW.pdf1.73 MB
PDF Line_L_BW.pdf1.35 MB
PDF Line_M_BW.pdf1.67 MB
PDF Line_N_BW.pdf1.15 MB
PDF Line_Nx_BW.pdf620.7 KB
PDF rte_001_BW.pdf833.7 KB
PDF rte_001AX_BW.pdf843.38 KB
PDF rte_001BX_BW.pdf732 KB
PDF rte_002_BW.pdf763.32 KB
PDF rte_003_BW.pdf420.18 KB
PDF rte_005_BW.pdf899.22 KB
PDF rte_006_BW.pdf1.14 MB
PDF rte_008AX_BW.pdf1.43 MB
PDF rte_008BX_BW.pdf1.57 MB
PDF rte_008X_BW.pdf1.58 MB
PDF rte_009_BW.pdf534.37 KB
PDF rte_010_BW.pdf816.68 KB
PDF rte_011_BW.pdf571.89 KB
PDF rte_012_BW.pdf788.8 KB
PDF rte_014_BW.pdf1.7 MB
PDF rte_014L_BW.pdf1.73 MB
PDF rte_014X_BW.pdf1.71 MB
PDF rte_016X_BW.pdf1.22 MB
PDF rte_017_BW.pdf509.72 KB
PDF rte_018_BW.pdf1.31 MB
PDF rte_019_BW.pdf1 MB
PDF rte_021_BW.pdf682.31 KB
PDF rte_022_BW.pdf933.16 KB
PDF rte_023_BW.pdf1.22 MB
PDF rte_024_BW.pdf1.11 MB
PDF rte_027_BW.pdf752.86 KB
PDF rte_028_BW.pdf1.85 MB
PDF rte_028L_BW.pdf652.28 KB
PDF rte_029_BW.pdf1.62 MB
PDF rte_030_BW.pdf528 KB
PDF rte_030X_BW.pdf457.01 KB
PDF rte_031_BW.pdf844 KB
PDF rte_031AX_BW.pdf852 KB
PDF rte_031BX_BW.pdf840 KB
PDF rte_032_BW.pdf465.19 KB
PDF rte_033_BW.pdf738.55 KB
PDF rte_035_BW.pdf319.99 KB
PDF rte_036_BW.pdf870.2 KB
PDF rte_037_BW.pdf476.21 KB
PDF rte_038_BW.pdf977.96 KB
PDF rte_038AX_BW.pdf824 KB
PDF rte_038BX_BW.pdf816 KB
PDF rte_038L_BW.pdf986.87 KB
PDF rte_039_BW.pdf247.13 KB
PDF rte_041_BW.pdf468.11 KB
PDF rte_043_BW.pdf1.53 MB
PDF rte_044_BW.pdf1.58 MB
PDF rte_045_BW.pdf618.95 KB
PDF rte_047_BW.pdf647.67 KB
PDF rte_048_BW.pdf1.34 MB
PDF rte_049_BW.pdf1.7 MB
PDF rte_052_BW.pdf325.86 KB
PDF rte_054_BW.pdf1.15 MB
PDF rte_056_BW.pdf340.94 KB
PDF rte_058_BW.pdf533.18 KB
PDF rte_066_BW.pdf501.16 KB
PDF rte_067_BW.pdf372.19 KB
PDF rte_071L_BW.pdf609.8 KB
PDF rte_076_BW.pdf611.32 KB
PDF rte_080X_BW.pdf262.96 KB
PDF rte_081X_BW.pdf260.48 KB
PDF rte_082X_BW.pdf360.65 KB
PDF rte_088_BW.pdf358.92 KB
PDF rte_090_BW.pdf1.61 MB
PDF rte_091A_BW.pdf1.57 MB
PDF rte_091B_BW.pdf1.56 MB
PDF rte_108_BW.pdf362.21 KB
PDF K_OnOff_1.pdf546.62 KB
PDF K_OnOff_1AX.pdf266.73 KB
PDF K_OnOff_1BX.pdf258.99 KB
PDF K_OnOff_2.pdf342.36 KB
PDF K_OnOff_3.pdf290.69 KB
PDF K_OnOff_5.pdf509.83 KB
PDF K_OnOff_6.pdf442.16 KB
PDF K_OnOff_8AX.pdf350.8 KB
PDF K_OnOff_8BX.pdf1.05 MB
PDF K_OnOff_8X.pdf610.53 KB
PDF K_OnOff_9.pdf514.06 KB
PDF K_OnOff_9L.pdf371.49 KB
PDF K_OnOff_10.pdf358.66 KB
PDF K_OnOff_12.pdf357.54 KB
PDF K_OnOff_14.pdf472.29 KB
PDF K_OnOff_14X.pdf389.04 KB
PDF K_OnOff_16X.pdf356.55 KB
PDF K_OnOff_17.pdf173.3 KB
PDF K_OnOff_18.pdf278.84 KB
PDF K_OnOff_19.pdf826.25 KB
PDF K_OnOff_21.pdf997.84 KB
PDF K_OnOff_22.pdf888.09 KB
PDF K_OnOff_23.pdf989.38 KB
PDF K_OnOff_24.pdf1.06 MB
PDF K_OnOff_27.pdf934.99 KB
PDF K_OnOff_28.pdf941.39 KB
PDF K_OnOff_28L.pdf720.4 KB
PDF K_OnOff_29.pdf1.05 MB
PDF K_OnOff_30.pdf892.38 KB
PDF K_OnOff_30X.pdf776.08 KB
PDF K_OnOff_31.pdf869.41 KB
PDF K_OnOff_31AX.pdf862.72 KB
PDF K_OnOff_31BX.pdf847.71 KB
PDF K_OnOff_33.pdf990.56 KB
PDF K_OnOff_35.pdf768.62 KB
PDF K_OnOff_36.pdf872.21 KB
PDF K_OnOff_37.pdf691.68 KB
PDF K_OnOff_38.pdf866.46 KB
PDF K_OnOff_38AX.pdf843.77 KB
PDF K_OnOff_38BX.pdf857.84 KB
PDF K_OnOff_38L.pdf855.01 KB
PDF K_OnOff_39.pdf439.75 KB
PDF K_OnOff_41.pdf773.92 KB
PDF K_OnOff_43.pdf945.46 KB
PDF K_OnOff_44.pdf1.06 MB
PDF K_OnOff_45.pdf950.78 KB
PDF K_OnOff_47.pdf882.29 KB
PDF K_OnOff_48.pdf994.19 KB
PDF K_OnOff_52.pdf867.38 KB
PDF K_OnOff_54.pdf1.03 MB
PDF K_OnOff_56.pdf573.53 KB
PDF K_OnOff_66.pdf539.96 KB
PDF K_OnOff_67.pdf675.65 KB
PDF K_OnOff_71_71L.pdf1021.36 KB
PDF K_OnOff_81X.pdf595.43 KB
PDF K_OnOff_82X.pdf644.5 KB
PDF K_OnOff_83X.pdf608.73 KB
PDF K_OnOff_88.pdf741.34 KB
PDF K_OnOff_90.pdf1.06 MB
PDF K_OnOff_91.pdf1.04 MB
PDF K_OnOff_108.pdf454.41 KB
PDF Line_CableCar_BW.pdf416.23 KB
PDF K_OnOff_14L.pdf442.89 KB
PDF Notice for TEP Public Informational Hearing.pdf169.35 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_1.pdf226.04 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_1AX.pdf41.82 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_1BX.pdf40.1 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_2.pdf227.61 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_3.pdf137.42 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_5.pdf217.89 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_6.pdf214.77 KB
PDF PassengerActivityTable_Route9.pdf264.78 KB
PDF PassengerActivityTable_Route10.pdf177.89 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_12.pdf225.43 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_14.pdf223.61 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_14L.pdf77.26 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_14X.pdf52.92 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_17.pdf142.17 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_18.pdf227.66 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_19.pdf300.03 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_21.pdf174.92 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_22.pdf207.73 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_23.pdf280.81 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_24.pdf126.92 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_27.pdf208.8 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_28.pdf172.62 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_28L.pdf79.78 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_29.pdf340.19 KB
PDF PassengerActivityTable_Route30.pdf190.23 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_30X.pdf64.64 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_31.pdf235.82 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_31AX.pdf48.84 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_31BX.pdf38.51 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_33.pdf199.97 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_35.pdf108.59 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_36.pdf229.54 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_37.pdf210.46 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_38.pdf235.22 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_38AX.pdf41.16 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_38BX.pdf39.28 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_38L.pdf91.38 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_39.pdf85.56 KB
PDF PassengerActivityTable_Route41.pdf123.04 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_43.pdf345.79 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_44.pdf266.85 KB
PDF PassengerActivityTable_Route45.pdf150.57 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_47.pdf160.02 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_48.pdf314.84 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_49.pdf219.75 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_52.pdf161.17 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_54.pdf321.63 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_56.pdf94.8 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_66.pdf137.53 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_67.pdf242.6 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_71.pdf244.64 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_71L.pdf97.44 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_80X.pdf18.3 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_81X.pdf18.11 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_88.pdf50.49 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_90.pdf83.54 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_91.pdf174.86 KB
PDF PassengerActivity_ByTimePeriod_RT_108.pdf85.71 KB

ติดต่อเรา