FINAL UPDATE: All lines have returned to their normal routes except the 18. The 18 will continue to reroute until 4 p.m. (More: 19 in last 48 hours)

Alamin kung paano binabalanse ng SFMTA ang badyet nito!

SFMTA.com/BudgetUpdate

Nais namin kayong marinig.

Ang San Francisco Municipal Transportation Agency ay magsasagawa ng mga pagpupulong sa komunidad upang talakayin ang dalawang-taong badyet nito, kabilang ang mga potensyal na pagbabago sa pamasahe, bayarin, multa at serbisyo.

Para sa karagdagang impormasyon, mga detalye ng pagpupulong at libreng tulong sa wika, mangyaring bisitahin ang SFMTA.com/Budget, tumawag sa 415.646.2299 o mag-email sa Budget@SFMTA.com.

Mga Petsa ng Pagpupulong
Ang mga pagpupulong ay gaganapin sa Huwebes, Peb 22, 5 – 7 p.m. sa pamamagitan ng Zoom at Sabado, Marso 2, 11:30 a.m. – 1:30 p.m. sa San Francisco Public Library Richmond Branch, 351 9th Ave, San Francisco, CA.

☎ 415.646.2299: May libreng tulong sa wika na maaring ibigay, kailangang lamang ng abiso 48 oras bago ang pagpupulong.