FINAL UPDATE: Trackway has been cleared. OB #FMarket is resuming service. (More: 22 in last 48 hours)

Thông báo cơ hội bình luận công khai về ngân sách hai năm được đề xuất của cơ quan giao thông vận tải thành phố San Francisco (SFMTA), bao gồm các thay đổi giá vé và dịch vụ có thể xảy ra.

SFMTA.com/BudgetUpdate

Chúng tôi muốn lắng nghe từ quý vị.

Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Thành Phố San Francisco sẽ tổ chức các cuộc họp cộng đồng để thảo luận về ngân sách hai năm, bao gồm những thay đổi có thể xảy ra về giá vé, lệ phí, tiền phạt và dịch vụ.

Để biết thêm thông tin, chi tiết về cuộc họp và hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí, vui lòng truy cập SFMTA.com/Budget, gọi 415.646.2299 hoặc gửi email đến địa chỉ Budget@SFMTA.com.

Ngày Họp
Các cuộc họp sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 22 tháng 2, từ 5 - 7 giờ chiều qua Zoom và Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3, từ 11:30 sáng - 1:30 chiều tại Thư Viện Công Cộng San Francisco Chi Nhánh Richmond, 351 9th Ave, San Francisco, CA.

☎ 415.646.2299: Có hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí tại cuộc họp khi yêu cầu trước 48 giờ.