Ngân sách cho Tài khóa 2017 và 2018

Tổng quan Dự án

SFMTA Budget

Cơ quan Giao thông Đô thị San Francisco (SFMTA), có trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện, duy trì và hoạt động dịch vụ vận tải đa phương thức trong Thành phố và Quận San Francisco, cần ý kiến đóng góp của quý vị trong lúc thiết lập Ngân sách Điều hành và Ngân sách Vốn cho Tài khóa 2017 và 2018, và Chương trình Cải thiện Vốn cho Tài khóa 2017-2021.

Các Buổi họp Sắp tới

Please see English page

311
Trợ giúp Thông dịch Miễn phí

Cập nhật Mới nhất

Please see English page

311
Trợ giúp Thông dịch Miễn phí

Chi tiết Dự án

Chi tiết Dự án

Cơ quan Giao thông Đô thị San Francisco (SFMTA), là cơ quan có trách nhiệm hoạch định, thực hiện, bảo trì và điều hành các dịch vụ vận chuyển đa phương thức trong Thành phố, yêu cầu bạn góp ý kiến trong thời gian chúng tôi thành lập Ngân sách Điều hành và Vốn cho Tài khóa 2017 và 2018 và Chương trình Cải thiện Vốn cho Tài khóa 2017-2021.

Xin vui lòng tham gia bất cứ hoặc tất cả các cuộc họp công cộng nào được liệt kê dưới đây để có thêm thông tin và để đóng góp ý kiến về các chương trình và dự án được đề nghị, bao gồm các đề nghị thay đổi giá vé, cả tăng lẫn giảm, và những lệ phí được đề nghị khác cũng như những thay đổi về tiền phạt. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của công chúng và việc tạo ra các cơ hội để công chúng góp ý kiến trực tiếp hoặc trực tuyến là một trong những cách mà SFMTA đảm bảo rằng ngân sách được thành lập với ý kiến của công chúng.

Các Buổi họp

Trợ giúp thông dịch có thể được cung cấp với sự thông báo trước 48 tiếng. Xin liên lạc với Adrienne Heim, Viên chức Thông tin Công chúng (Public Information Officer) ở số (415) 701-5472 hoặc điện thư về Adrienne.Heim@sfmta.com để xác nhận yêu cầu của bạn.​

Chúng tôi hy vọng được gập bạn tại một trong những buổi họp sau đây:

21 tháng Ba, 2016

SFMTA Budget 2017-2018 Webinar

Thứ Hai, 21 tháng Ba, 2016, 11:00 giờ sáng đến 12:00 giờ trưa

Webinar URL: https://sfmta.com/budgetwebinar

Bạn cũng sẽ có thể xem video của cuộc hội thảo trên trang web bằng cách nhấn vào liên kết YouTube sau đây: https://www.youtube.com/user/SFMTAMuniTaxiStreets/videos

23 tháng Ba, 2016

SFMTA Budget 2017-2018 Open House

Thứ Tư, 23 tháng Ba, 2016, từ 6:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối

1 South Van Ness Avenue, Lầu 2

26 tháng Ba, 2016

SFMTA Budget 2017-2018 Open House

Thứ Bẩy, 26 tháng Ba, 2016, 11:00 giờ sáng đến 1:00 giờ trưa

1 South Van Ness Avenue, Lầu 2

5 tháng Tư, 2016

Board of Directors meeting, April 5, 2016

City Hall, Phòng 400

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place

Nếu bạn không thể tham dự bất cứ cuộc họp nào thì bạn có thể góp ý kiến về ngân sách thông qua:

  • Email:  sfmtabudget@sfmta.com
  • Điện thoại: 311 (415.701.2311 nếu ngoài San Francisco) hoặc TTY 415.701.2323
  • Gửi thư:  SFMTA Board of Directors, One South Van Ness Avenue, 7th Floor, San Francisco, CA 94103

Làm thế nào để việc Góp ý kiến của bạn giúp Hình thành Ngân sách

Mặc dù chúng tôi có ít linh hoạt trong một số lĩnh vực, chúng tôi đang tìm kiếm ý kiến  của công chúng về các đề nghị ngân sách, bao gồm những điều sau đây:

  • Giảm giá khi sử dụng Thẻ Clipper?
  • Tăng thêm 2% với Dịch vụ Muni?
  • Đề xuất về những doanh thu khác?
  • Góp ý kiến vào Chương trình Cải thiện Vốn

Các cuộc hội thảo trên web và họp “open house” là cơ hội để bạn tìm hiểu về triển vọng ngân sách hiện tại của chúng tôi, và để cho chúng tôi được lắng nghe những mối quan tâm của bạn và trả lời các câu hỏi.

Chúng tôi sẽ Sử dụng Ý kiến đóng góp của các bạn ra sao

Tất cả các ý kiến của công chúng thông qua các hội thảo trên web, các cuộc họp “open house” và điện thư sẽ được sắp xếp và phân tích. Thông tin sẽ được đưa vào các tài liệu ngân sách điều hành và vốn và chuyển đến cho Hội đồng Quản trị SFMTA theo đòi hỏi của Điều lệ Thành phố.

Hội đồng Quản trị SFMTA sau đó sẽ duyệt xét lại đề nghị ngân sách điều hành và vốn trong buổi điều trần công cộng. Ngân sách sẽ được chính thức thông qua bằng biểu quyết của Hội đồng Quản trị SFMTA vào ngày 5 tháng Tư. Bất cứ thay đổi nào cho đề nghị ngân sách, như được cứu xét và chấp thuận bởi Hội đồng Quản trị SFMTA trong các phiên điều trần, sẽ được bao gồm trong tài liệu Ngân sách được Chấp thuận.

311 logo

 Để có thông tin bất cứ lúc nào về lộ trình, thời khóa biểu, giá vé và những dịch vụ có thể tiếp cận được của Muni: Xin truy cập vào www.sfmta.com hoặc gọi 311

Xem những Đề nghị về Thay đổi Giá vé, Lệ phí và Tiền phạt Bắt đầu từ ngày 1 tháng Bẩy, 2017

Tăng Giá vé Tự động theo Chỉ số (Automatic Indexed Fare Increases)

Automatic Indexing

Tiêu đề VI Bảng Báo cáo Thay đổi Giá vé (Title VI Report Fare Changes Table)

 Title VI Fare Table

Lệ phí Phục hồi Chi phí theo Chỉ số (Cost Recovery/Indexed Fees)

Fee increases

Đối với các đề xuất về kinh phí, xin vui lòng xem thuyết trình sau đây: Public Hearing (3/15/16) Operating and Capital Budget FY 2017 and 2018

Receive Updates

We will send you e-mail or SMS updates whenever the following are posted for the Ngân sách cho Tài khóa 2017 và 2018 project:

  • Upcoming meetings
  • Project updates

Receive updates