HeadsUp: Real time monitoring of this account will be limited until 1 PM. (More: 17 in last 24 hrs)

2019 na Sarbey tungkol sa Paglahok ng Publiko

Effective Date
Monday, July 15, 2019 - 12:00pm to Friday, August 9, 2019 - 5:00pm
News categories
Bike
Taxi Customers
Taxi Industry
Traffic
Transit
Walk

Napakahalaga ng inyong opinyon para magabayan at mapaghusay ang mga ginagawa ng SFMTA upang maabot at maugnayan ang publiko.

Sagutan na ang survey ngayon!