HeadsUp: Once tonight's concert at @ChaseCenter has ended both the 78X and 79X will provide post-event svc for abou… https://t.co/PU2qwSasR3 (More: 16 in last 24 hours)

Bản Khảo Sát năm 2019 về Sự Tham Gia của Công Chúng

Effective Date
Monday, July 15, 2019 - 12:00pm to Friday, August 9, 2019 - 5:00pm
News categories
Bike
Taxi Customers
Taxi Industry
Traffic
Transit
Walk

Ý kiến của quý vị là rất quan trọng trong việc định hướng và cải thiện các nỗ lực của SFMTA để hướng tới và thu hút sự tham gia của công chúng.

Bản Khảo Sát năm 2019 về Sự Tham Gia của Công Chúng