UPDATE: IB #JChurch cleared at San Jose and Baden. Regular service resuming. Expect rolling delays. https://t.co/OKXvF66E9h (More: 4 in last 48 hours)

Bản Khảo Sát năm 2019 về Sự Tham Gia của Công Chúng

Effective Date
Monday, July 15, 2019 - 12:00pm to Friday, August 9, 2019 - 5:00pm
News categories
Bike
Taxi Customers
Taxi Industry
Traffic
Transit
Walk

Ý kiến của quý vị là rất quan trọng trong việc định hướng và cải thiện các nỗ lực của SFMTA để hướng tới và thu hút sự tham gia của công chúng.

Bản Khảo Sát năm 2019 về Sự Tham Gia của Công Chúng