Mga Reklamo sa Diskriminasyon

Kami ay nakatuon sa pagtiyak na ang SFMTAAng mga programa at serbisyo ng mga ito ay gumagana para sa lahat at hindi nagreresulta sa diskriminasyon batay sa kasarian, lahi, edad, relihiyon, kulay, bansang pinagmulan, ninuno, oryentasyong sekswal, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, pagpapahayag ng kasarian, pisikal na kapansanan, kapansanan sa pag-iisip, katayuang militar at beterano, o iba pang protektadong kategorya sa ilalim ng batas. Kung naniniwala ka sa SFMTA ay hindi patas ang pakikitungo sa iyo o diskriminasyon laban sa iyo, gusto naming marinig ang tungkol dito. Mangyaring mag-click sa isa sa mga link sa ibaba upang iulat ang iyong karanasan sa amin.