Humiling ng Administrative Hearing

Ibahagi ito:
tandaan: May mga mahigpit na deadline para sa Mga Pagsusuri at Pagdinig na inilarawan sa ibaba. Siguraduhing hanapin ang mga deadline na iyon sa iyong mga pagsipi o kapag kumonsulta ka sa mga nauugnay na web page.

Lahat ng paghatol sa pamamagitan ng SFMTA Seksyon ng Administrative Hearings ang mga opisyal ng pagdinig ay inaatasan ng batas na maging independyente, layunin, patas at walang kinikilingan. Ang mga opisyal ng pagdinig ay dapat sumunod sa liham ng batas, at hindi maaaring i-dismiss ang mga paglabag sa batas nang walang sapat na legal na katwiran.