Form ng Pagpapatunay ng Kita

Form ng Pagiging Karapat-dapat na Mababang Kita

  • Plano sa Pagbabayad ng Sipi
  • Programa ng Serbisyo sa Komunidad
  • Pagdinig sa Pagwawaksi ng Deposito
  • Muni Lifeline Transit Pass Program
  • Naka-boot na Sasakyan

Kung hinihiling mo na iwaksi ang multa sa paghatak at boot dahil nakakaranas ka ng kawalan ng tirahan, dapat kang makipag-ugnayan sa isang Access Point na nagsisilbi sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Mangyaring tumawag sa: 415-487-3300 x7000

Mangyaring gamitin ang form na ito para sa mga nahatak na sasakyan.