Buwanan - Adult (nasa sapat na gulang)

Share this:

Ang buwanang pases ang pinakamadaling paraan para makakuha ang mga regular na kostumer ng walang limitasyong (unlimited) paggamit ng serbisyo ng Muni, kasama na ang mga cable card, sa loob ng isang buwan sa kalendaryo. Kasalukuyang makukuha lamang ang mga ito sa Clipper®.

May mga espesyal na pangangailangan ang pag-aaplay para sa Lifeline o Pantawid-buhay na Pases (para sa mababa ang kita) , kaya alamin pa ang tungkol sa Lifeline dito.

ANO ANG CLIPPER?

Ang Clipper card ang madali at ligtas na paraan para mapamahalaan ninyo ang mga pamasahe at pagpapalipat-lipat ninyo sa mga transportasyon sa Bay Area, sa pamamagitan ng madaling gamitin, sama-sama na ang lahat, at puwedeng ma-reload na card. Tinatanggap ito sa kabuuan ng lungsod at sa mas malaking Bay Area sa lahat ng sasakyan ng Muni, BART, AC Transit, Caltrain, SamTrans, VTA, Golden Gate Transit at Ferry, at sa serbisyo sa ferry ng San Francisco Bay at Oakland/Alameda.

PAGBILI NG BUWANANG PASES

Puwedeng bumili ng buwanang pases sa inyong Clipper card para sa kasalukuyang buwan mula sa ika-1 hanggang sa ika-16, sa anumang tindahang nagbebebenta ng Clipper o sa Vending Machine para sa mga Tiket na matatagpuan sa bawat Metro Station ng Muni. Matapos ang ika-16 ng buwan, puwede nang makabili ng pases para sa susunod na buwan. May tatlong araw na palugit (grace period) ang buwanang pases sa pagsisimula ng susunod na buwan.

Hindi pa ba kayo nakapagpaparehistro? Magpalista lamang para sa Autoload at awtomatiko nang ilo-load ang buwanang pases sa inyong Clipper card kada buwan, o gumawa ng minsanang pagbili ng pases.

Buwanang Pases para sa Adult o Nasa Sapat na Gulang

Naghahandog ang SFMTA ng dalawang uri ng buwanang pases:

  • Ang “M” Pass na para Lamang sa Muni: Nagkakaloob ito ng walang limitasyong pagsakay sa lahat ng serbisyo ng Muni, kasama na ang cable car.
  • Ang “A” Pass na Muni+BART sa loob ng San Francisco: Nagkakaloob ito ng walang limitasyon o kahit ilang beses na pagsakay sa lahat ng serbisyo ng Muni, kasama na ang cable car at pagbibiyahe sa pagitan ng mga estasyon ng BART (sa loob ng San Francisco lamang). Hindi naipatutupad ang tatlong araw na palugit (grace period) para sa paggamit ng BART.

Walang limitasyon o kahit ilang beses na pagsakay

Clipper®
$81
"M" Pass: Muni (kasama na ang Cable Car)
Clipper®
$98
"A" Pass: Muni (kasama na ang Cable Car) + BART sa loob ng SF