Reminder: Today bus shuttles are providing #JChurch service btwn Balboa Park and Church/Duboce until 2pm due to lan https://t.co/rKQt0RU3MJ (More: 8 in last 48 hours)

This Event is in the past

Please see the Calendar for upcoming meetings and events. We are keeping this page as a public record.

2022 Muni Service Network Virtual Open House 1 of 2

Oct
16
Saturday, October 16, 2021 - 12:00pm

Habang bumabangon ang lungsod mula sa pandemyang COVID-19, ang SFMTA ay nagbubuo ng panukala sa kung paano muling maibabalik ang serbisyo ng Muni sa unang bahagi ng 2022. Makilahok sa bertwal na open house ng pangkat ang serbisyo ng Muni sa pamamagitan ng digital na aparato o telepono upang malaman ang impormasyon tungkol sa panukala ang serbisyo ng Muni  sa unang bahagi ng 2022 at ibigay ang inyong komentaryo sa kung ano ang nais ninyong maging itsura ng Muni network.

Kami ay mag-hahandog ng isang presentasyon. Ang libreng interpretasyon ay maaaring magamit kung ito ay maagang nahiling ng hindi hihigit sa 72 na oras. 

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming pahina para sa proyekto upang makita ang panukala at sagutan ang survey (SFMTA.com/2022Network)

Ang mga miyembro ng publiko ay maaaring maagang magsumite ng mga katanungan o komento sa kahit anong oras bago ang pagpupulong sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa TellMuni@SFMTA.com.


Adyenda para sa Pampublikong Pagpupulong: 

  • Introduksyon ng Pangkat para sa Proyekto 

  • Presentasyon 

  • Mga Katungan at Komento ng Publiko 

 


Lumahok sa pamamagitan ng Kompyuter 

Lumahok sa Bertwal na Open House gamit ang Zoom 

ID para sa Webinar:  858 2322 5748

 


Partisipasyon sa Telepono, Mga Katungan at Komento ng Publiko

Basahin ang mga nasa ibaba para sa impormasyon para sa pagtawag kung nais mong lumahok gamit ang telepono. 

Hinihikayat din naming kayong lumahok sa sesyon ng Q&A ng Open House sa pamamagitan ng mga instruksiyon sa ibaba.

Lumahok sa pamamagitan ng telepono o upang magkomento, paki-tawagan ang 888.363.4734 at ilagay ang code na 7014320#

Kapag magtatanong o magbibigay ng pampublikong komento:

  • Siguraduhin na kayo ay nasa tahimik na lugar
  • Magsalita ng malinaw
  • Patayin ang anumang mga TV o radyo na nasa paligid mo

Kung kayo ay nasenyasan, pindutin ang “1 – 0” upang ika’y mailagay sa linya ng tagapagsalita. Ang auto-prompt ay magpapahiwatig na ang mga tumawag ay papasok na sa oras ng “Tanong at Sagot”; ito rin ang panahon ng “Pampublikong Komento”.

Maaari rin kayong mag-email ng inyong mga katanungan, komento o komentaryo sa TellMuni@SFMTA.com bago, habang o pagkatapos ng pagpupulong. 

Kung kailangan ninyo ng tulong sa mga accessibility accommodation o mayroon kayong pangunahin o teknikal na mga katanungan o kinakailangan ninyo ng tulong bago magsimula ang pagpupulong, paki-email ang TellMuni@SFMTA.com o tawagan ang 415.646.2005. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang magawa lahat ng makatwirang mga hiling ng accessibility accommodation na nahiling ng hindi hihigit sa 72 na oras bago ang simula ng pagpupulong.


Mga Karagdagang Kaganapan para sa Proyekto 

Bertwal na Open House 2 – Miyerkules, Oktubre 20, 6 hanggang 8 ng gabi 

Bertwal na Office Hours – Huwebes, Oktubre 21, 6 hanggang 8 ng gabi.