Vận chuyển Khu vực: Thực hành trong đại dịch COVID-19

Chia sẻ bài viết này:

Các nhà điều hành vận tải tại chín quận của Vùng Vịnh đã hợp tác để bắt đầu nghiên cứu, nghiên cứu các nỗ lực của Hoa Kỳ và quốc tế, đồng thời xem xét thông tin từ Hiệp hội Vận tải Công cộng Hoa Kỳ (APTA), nhằm phát triển các cam kết và kỳ vọng chung đối với nhân viên và hành khách trong hệ thống vận chuyển Vùng Vịnh của chúng ta . Từ công việc này, chúng tôi đã phát triển Cùng nhau Đi xe—Kế hoạch Vận chuyển Lành mạnh trong Vùng Vịnh. Ngoài ra, việc phát triển kế hoạch của chúng tôi còn bao gồm sự hợp tác với các nhà lãnh đạo khu vực, nhân viên vận chuyển, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật, người ủng hộ hành khách, chuyên gia y tế công cộng và những người khác.

Để biết thêm thông tin về các hoạt động cụ thể của từng cơ quan, vui lòng truy cập các tài nguyên sau: