Gặp gỡ qua mạng

Chia sẻ bài viết này:

Cuộc họp này sẽ diễn ra trực tuyến.

Các cuộc họp khác nhau có thể sử dụng phần mềm hoặc số điện thoại khác nhau để cấp quyền truy cập cuộc họp. Vui lòng xem lại chi tiết về cuộc họp cụ thể về cách tham dự cuộc họp đó.