FINAL UPDATE: Delay at Judah and 16th has cleared. OB #NJudah resuming regular service. (More: 17 in last 48 hours)

This page has older content

Please see Projects for current projects. We are keeping this page as a record of SFMTA outreach.

Update sa Programang Slow Street Marso 21, 2023

Update sa Programang Slow Street

Pag-iisipan ng Lupon ng San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA, Munisipal na Ahensya ng Transportasyon sa San Francisco) ang muling pagbibigay ng awtorisasyon sa 20th Street bilang bahagi ng Programang Slow Streets sa pagpupulong sa Marso 21, 2023. Muling aawtorisahan ng mungkahing ito ang 20th bilang isang Slow Street, na may mga binagong extent.

Noong nakaraan, bilang bahagi ng mga pagsusumikap ng SFMTA na rumesponde sa COVID, itinatag ang mga Slow Street sa 20th Street mula Lexington Street hanggang Potrero Avenue. Hindi inirekomendang maidagdag ang 20th Street sa nagpapatuloy na Programang Slow Streets sa Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor ng SFMTA noong Disyembre 6, 2022; dito papalitan ang 20th Street ng Slow Street sa 22nd Street upang humanay nang mas maayos sa network ng pagbibisikletahan sa buong lungsod.  Samakatuwid, iniskedyul na magtapos sa Taglamig ng 2023 ang kalyeng ito ng Pagresponde sa COVID.

Gayunpaman, kasunod ng pagpupulong ng Lupon ng SFMTA noong Disyembre 6, 2022, dininggin ng mga kawani ng SFMTA ang suporta mula sa maraming miyembro ng komunidad para sa pagpapanatili ng kalyeng ito bilang Slow Street para sa iba't ibang dahilan, kabilang ang kahalagahan ng mga espasyong pangkomunidad, ang bisa nito sa pagpapakalma ng trapiko, at ang kontribusyon nito sa network ng pagbibisikletahan sa kapitbahayan. Mula noon ay nakipagtulungan ang mga kawani sa mga miyembro ng komunidad upang malaman ang mga bagong extent at mga draft na disenyo para sa 20th Street upang matugunan ang mga pamantayan para sa Programang Slow Streets.

 

20th Street

Ang iminumungkahing 20th Street Slow Street (20th Street mula Shotwell Street hanggang Potrero Avenue) ay tatanggap ng mga sumusunod na pagpapabuti sa hanay ng koridor: 

  • Mga bagong reflective delineator para sa mga Slow Street, na pumapalit sa mga kasalukuyang delineator sa Harrison Street, Bryant Street, at Hampshire Avenue.  
  • Mga pantukoy na karatula ng mga Slow Street 
  • Mga karatula sa paghanap ng daan upang kumonekta sa network ng pagbibisikletahan sa buong lungsod 
  • Mga marka ng mga Slow Street sa bangketa na may mga kumakatawang icon at ang salitang ‘Slow’ ('Mabagal') 

Tingnan ang draft na disenyo

Upang malaman pa ang tungkol sa pagpupulong ng Lupon ng SFMTA sa Marso 21, 2023, kabilang ang kung paano sumali, bumisita sa https://www.sfmta.com/calendar/board-directors-meeting-march-21-2023-0. 

Maaaring magsumite ng komento ang mga miyembro ng publiko bago ang pagpupulong sa MTABoard@sfmta.com o tumawag sa 415.646.4470 hanggang 5pm sa araw bago ang pagpupulong, o magbigay ng pampublikong komento sa pisikal na lokasyon ng pagpupulong na nakalista sa ibaba, sumali online sa ww.sfgovtv.org/sfmtaLIVE.

Lokasyon ng pagpupulong:

City Hall

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco, CA

Room 400, Floor 4

Remote na Pag-access sa Pagpupulong

Panoorin ang pagpupulong ng Lupon online

Pagtawag para sa Pampublikong Komento: 415.655.0001 Access Code: 2485 510 3943