Central Embarcadero Safety Project Survey

This survey closed on April 9, 2021. Nearly 1,400 people shared their opinions on proposed changes to The Embarcadero between Mission Street to Broadway. Thank you! Please sign up for the email list to receive project updates or email the project team at Embarcadero@SFMTA.com

 

Esta encuesta se cerró el 9 de abril de 2021. Casi 1,400 personas compartieron sus opiniones sobre los cambios propuestos al Embarcadero entre Mission Street y Broadway. ¡Gracias! Por favor inscríbase en la lista de correo electrónico para recibir actualizaciones del proyecto o escriba por correo electrónico al equipo del proyecto a Embarcadero@SFMTA.com

本問卷調查在2021年4月9日關閉。有將近1,400人分享了他們對安巴卡德洛濱海大道從Mission街到Broadway路段提議變更的看法。感謝您!如要加入電子郵件通訊名單以收到計劃最新消息,或要發送電子郵件給計劃團隊,請聯繫以下電郵地址:Embarcadero@SFMTA.com

Nagsara na ang sarbey noong Abril 9, 2021.  Halos 1,400 katao ang nagbahagi ng kanilang opinyon ukol sa mungkahing mga pagbabago sa Embarcadero na nasa pagitan ng Mission Street at Broadway. Salamat po! Mangyaring ibigay ang pangalan para sa listahan ng pinadadalhan ng email, at nang makatanggap ng pinakabagong impormasyon tungkol sa proyekto, o mag-email sa pangkat para sa proyekto sa Embarcadero@SFMTA.com