19th Ave & Kirkham St (#13367)

19th Ave & Kirkham St
13367