19th Ave & Taraval St (#13394)

19th Ave & Taraval St
13394