23rd Ave & Moraga St (#13446)

23rd Ave & Moraga St
13446