Haight St & Pierce St (#14960)

Haight St & Pierce St
14960