Mga Kabawasan sa Bayad sa Boot

Share this:

Bayad sa Pagtanggal ng Boot

Ang mga indibidwal na nasa o mas mababa sa 200% ng Pederal na Antas ng Kahirapan ay karapat-dapat sa diskwento sa mga bayad sa pagtanggal ng boot at mga administratibong bayad sa tow.

Uri ng Bayad Halaga
Karaniwang Bayad    $495
Bayad ng Mababang Kita  $75
Mga Tao na Nakakaranas ng kawalan ng tirahan Isang Bayad sa Pag-alis ng Boot Pag-alis $0

Kailangang personal na bayaran ang bayad sa pagtanggal ng boot para sa mababang kita sa SFMTA Customer Service Center, 11 South Van Ness Avenue (malapit sa Market Street).

Mga Rekisito sa Kita

Ang mga bayad sa Tow para sa Mababang Kita at Pagtanggal ng Boot ay available sa rehistradong may-ari, umuupa, o nagpapaupa kung ang taunang kita nila ay nasa o mas mababa sa 200% ng Pederal na Antas ng Kahirapan. Nakalista sa ibaba ang mga limit sa kita ayon sa laki ng sambahayan.

Laki ng Sambahayan 1 2 3 4 5 6*
Taunang Kita $25,520 $34,480 $43,440 $52,400 $61,360 $70,320

*Magdagdag ng $8,960 para sa bawat karagdagang miyembro ng sambahayang lampas sa anim

Paano ako makakakuha ng diskwento?

Kung ikaw ay may hawak ng kasalukuyang Lifeline, Medi-Cal, EBT card, o WIC benefits app sa iyong telepono, mangyaring ibigay ang card na iyon sa klerk sa SFMTA Customer Service Center o AutoReturn.

Para sa mga sasakyang na-boot, kung wala ka ng isa sa mga card na nakalista sa itaas, sundin ang mga direksyong nakalista sa Form ng Beripikasyon ng Kita.

 

Isang Oras Pag-alis ng Bayad sa Pag-alis ng Boot para sa Mga Tao na Nakakaranas ng Walang Pambahay

Kung nakakaranas ka ng kawalan ng tirahan at bumisita sa isang Coordinated Entry Point sa nakaraang 6 na buwan pagkatapos maaari kang maging karapat-dapat para sa isang pag-alis ng walang boot na bayad. Maraming magagamit na impormasyon.