Hợp tác đầu tư

Chia sẻ bài viết này:

LƯU Ý ĐẾN BẠN ĐỌC

Trang web này cung cấp thông tin chung về Cơ quan Giao thông Thành phố San Francisco (SFMTA ) và các trái phiếu, trái phiếu hoặc các nghĩa vụ khác đang tồn đọng của nó. Thông tin được cung cấp chỉ để tham khảo nhanh. Nó không phải là bản tóm tắt hoặc tổng hợp tất cả thông tin liên quan đến bất kỳ giao dịch tài chính, trái phiếu, trái phiếu hoặc nghĩa vụ cụ thể nào khác. Nó không có ý định bao gồm mọi mục có thể có liên quan, cũng không có ý định trình bày đầy đủ và công bằng đối với bất kỳ giao dịch tài chính, trái phiếu, trái phiếu hoặc nghĩa vụ nào khác liên quan đến SFMTA theo nghĩa của luật và quy định chứng khoán hiện hành.

Thông tin được trình bày trên trang này chỉ nói về ngày nó được đăng hoặc, nếu thông tin đó được ghi ngày, kể từ ngày ghi ngày của nó. Các SFMTA không cam kết liên tục cập nhật các tài liệu được đăng trên trang này. Sự phát triển có thể xảy ra sau ngày ghi ngày hoặc ngày đăng thông tin đó, khiến thông tin đó không chính xác hoặc không đáng tin cậy.

Một số thông tin nhất định đến từ các nguồn khác không được phát triển bởi SFMTA, và SFMTA trình bày thông tin đó chỉ để thuận tiện. Các SFMTA không đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào như vậy và không chịu trách nhiệm xác minh bất kỳ thông tin nào. Các liên kết đến các trang web khác tương tự được cung cấp để thuận tiện; các SFMTA không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đó.

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ƯU ĐÃI BÁN TRÁI PHIẾU. Thông tin trên trang web này không phải là lời đề nghị bán chứng khoán hoặc chào mời mua chứng khoán, cũng như không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán thuộc thẩm quyền đó.

Người xem thừa nhận rằng: (1) cái SFMTA Hiện tại trang web này và thông tin hiển thị ở đây không cung cấp bất kỳ trái phiếu, trái phiếu hoặc nghĩa vụ nào khác cũng như không đưa ra lời đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào như vậy; (2) trang web này và thông tin trong đây sẽ không được hiểu là bất kỳ mô tả nào về SFMTA, bất kỳ phòng ban nào hoặc các chương trình của SFMTA kết hợp với bất kỳ đợt chào bán trái phiếu, trái phiếu hoặc nghĩa vụ nào khác; (3) thông tin trên trang này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không ai có thể cho rằng sự sẵn có của trang này và thông tin trong tài liệu này là các vấn đề của SFMTA và/hoặc các chương trình của SFMTA không thay đổi kể từ ngày có thông tin này; (4) không có đại diện nào được đưa ra về tính đúng đắn hoặc hợp pháp của bất kỳ giao dịch thị trường thứ cấp nào đối với trái phiếu, trái phiếu hoặc các nghĩa vụ khác của SFMTA bởi bất kỳ ai ở bất kỳ khu vực pháp lý nào, (5) thông tin trên trang này nói về ngày của nó và SFMTA theo đây không bắt buộc phải cập nhật thông tin này định kỳ hoặc theo cách khác hoặc duy trì tính sẵn có của thông tin này và (6) nội dung trong tài liệu này sẽ là vị trí duy nhất trên SFMTAtrang web của có thể được coi là để liên lạc với các nhà đầu tư, tuân theo các điều kiện được nêu ở đây.

Tất cả thông tin trên trang web này đã được thu thập bởi SFMTA từ các nguồn được cho là đáng tin cậy nhưng không có sự đại diện hay bảo đảm nào được đưa ra bởi SFMTA về tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Cả SFMTA, cũng như bất kỳ cơ quan, phòng ban nào cũng như bất kỳ cán bộ hoặc nhân viên nào của nó sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ việc sử dụng thông tin nào được mô tả và/hoặc có trong trang web này. Trong mọi trường hợp sẽ không SFMTA hoặc các cơ quan, phòng ban, cán bộ hoặc nhân viên của nó phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc do hậu quả gây ra và theo bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý, cho dù trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất hoặc cách khác) phát sinh trong bằng mọi cách để không sử dụng trang này, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý này áp dụng cho mọi thiệt hại và thương tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp gây ra bởi lỗi hoạt động, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khiếm khuyết, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, vi-rút máy tính, lỗi đường truyền liên lạc, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép, thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ hồ sơ nào, cho dù vì vi phạm hợp đồng, hành vi sai trái, sơ suất hay vì bất kỳ lý do hành động nào khác. Tuyên bố từ chối trách nhiệm này áp dụng cho cả việc sử dụng riêng lẻ và tổng hợp thông tin trên trang web này.

Bất kỳ địa chỉ hoặc liên kết nào đến các trang web khác có thể có trong trang này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho người xem. Các SFMTA chưa tham gia vào việc chuẩn bị, thu thập, biên soạn hoặc lựa chọn thông tin trên bất kỳ trang web nào khác và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về nội dung của các trang web đó. Do tính chất năng động của Internet, các tài nguyên miễn phí và có sẵn công khai vào ngày này có thể phải trả phí hoặc bị hạn chế quyền truy cập vào ngày tiếp theo và vị trí của các mục có thể thay đổi khi menu, trang chủ và tệp được sắp xếp lại. Nếu bạn lấy bất kỳ thông tin nào từ trang này từ bất kỳ nguồn nào khác ngoài trang này, xin lưu ý rằng dữ liệu điện tử có thể bị thay đổi sau lần phân phối ban đầu. Dữ liệu cũng có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời. Chúng tôi khuyên bạn nên chú ý cẩn thận đến bất kỳ dữ liệu nào được liên kết với một tệp và nên liên hệ với người tạo ra dữ liệu hoặc thông tin đó nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng phù hợp.

Sự lựa chọn của pháp luật Việc xây dựng các tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trên và giải quyết các tranh chấp liên quan đến những tuyên bố từ chối trách nhiệm đó được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang California. Luật pháp của Tiểu bang California sẽ áp dụng cho mọi hoạt động sử dụng trang này và thông tin có trong trang này.

Sự thừa nhận và đồng ý của người xem. Người xem thừa nhận và đồng ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này được cung cấp bởi SFMTA cho thuận tiện. Bằng cách xem trang web này và thông tin trong tài liệu này, người xem thừa nhận và đồng ý rằng mọi việc sử dụng trang web và thông tin trong tài liệu này sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành và người xem sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và đồng ý với tất cả các điều khoản đó. các điều khoản, điều kiện và quy định nêu trên theo "Thông báo cho độc giả, ""ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỀ NGHỊ BÁN TRÁI PHIẾU"Và"Sự lựa chọn của pháp luật."