Báo cáo thường niên năm 2023: Đưa San Francisco tiến lên phía trước