FINAL UPDATE: Non-Muni collision cleared. IB/OB 44 O'Shaughnessy has resumed regular route. (More: 4 in last 48 hours)

Bản Khảo Sát năm 2022 về Sự Tham Gia của Công Chúng and Community Language Access Survey

SFMTA.com/PublicOutreachSurvey
Effective Date
Thursday, July 28, 2022 - 12:00pm to Tuesday, September 27, 2022 - 12:00pm

Chúng tôi muốn trực tiếp lắng nghe ý kiến của quý vị để có thể cải thiện các nỗ lực tiếp cận và thu hút sự tham gia của cộng đồng cũng như đảm bảo tốt hơn rằng các đóng góp của quý vị được xem xét thỏa đáng trong quá trình đưa ra quyết định.  Hãy nhấp vào để hoàn tất một bản khảo sát bằng tiếng Việt và có cơ hội trúng thẻ quà tặng trị giá $50.

Bản Khảo Sát năm 2022 về Sự Tham Gia của Công Chúng

The survey is also available in the following languages: