Libre Muni para sa Mga taong may Kapansanan (Free Muni for People with Disabilities)

Ang mga bagong aplikasyon para sa RTC Discount ID card ay tinatanggap sa tanggapan ng SFMTA Customer Service sa 11 South Van Ness sa mga sumusunod na oras: Lunes - Biyernes mula 8:00 A.M. - 5:00 P.M. Mangyaring magdala ng isang kumpletong aplikasyon para sa iyong pagbisita.

Maaari kang mag-apply online upang mag-renew o humiling ng kapalit na RTC Discount ID card. Ang lahat ng mga bayarin na nauugnay sa pag-renew o pagpapalit ng iyong card online ay tatanggapin para sa mga residente LAMANG sa San Francisco.

Maaari ka ring mag-download at mag-mail ng isang Renewal o Lost Card paper application para makatanggap ng bagong card. Kakailanganin kang magbayad ng anumang mga bayarin kung isusumite mo ang iyong aplikasyon sa pamamagitan ng koreo. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tumawag sa 415.646.2224 sa mga sumusunod na oras: Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng 9:00 a.m. at 5:00 p.m.

 

Ang programang ito ay nagbibigay ng mga taong mababa at katamtaman ang kita na may mga kwalipikadong kapansanan na naninirahan sa San Francisco ng libreng access sa mga serbisyo ng Muni, kabilang ang mga cable car, kapag gumagamit ng Clipper card.

Lahat ng residente ng San Francisco na may mga kapansanan na may kabuuang taunang kita ng pamilya sa o mas mababa sa 100 porsyento ng antas ng Bay Area Median Income ay karapat-dapat para sa programa ayon sa tsart sa ibaba.

Laki ng sambahayan Taunang Kita ng Sambahayan
1 $100,850
2 $115,300
3 $129,700
4 $144,100
5 $155,650
6 $167,150
7 $178,700
8 $190,200

Ang mga taong may mga kapansanan ay nangangailangan ng nakarehistrong Regional Transit Connection (RTC) upang mag-apply para sa programang Free Muni (Libreng Muni).

Kung ikaw ay mayroong nakarehistrong RTC card:

Ikaw ay makakatanggap  ng sulat  kapag matagumpay na nai-upload ang pass sa iyong RTC card sa  pamamaraang electronic.

Kung ikaw ay walang balidong nakarehistrong RTC card, kailangan mong gawin ang mga sumusunod bago mag-aplay:

 1. Bisitahin ang Tanggapan ng SFMTA RTC Discount ID upang mag-apply ng  RTC card. Ang tanggapang ito ay matatagpuan sa 27A Van Ness Avenue (sa Market), San Francisco, CA 94102. Ang mga aplikasyon ay tinatanggap mula Lunes-Miyerkules, 10:30 a.m. - 4:00 p.m. Telepono (415)252-3291. Kapag nag-aapply para sa iyong RTC card kakailanganin mo ng:
  1. Kinumpletong aplikasyon
  2. Balidong ID na may larawan na inisyu ng gobyerno
  3. Kakayahang ipakita ang elihibilidad; gamit ang isa sa mga sumusunod:
   • Medicare card
   • Resibo ng pagpaparehistro ng placard sa pagparada ng sasakyan ng California DMV Placard
   • Iba pang card ng ahensya ng transit o card ng pagbisita na inisyu sa iyo ng ahensya ng transit ng California
   • Katibayan ng Veterans Disability
   • Medikal na elihibilidad na pinirmahan ng isang lisensyadong propesyonal
  4. Bayaran ang nararapat na fee

Higit pang impormasyon ang matatagpuan sa FAQ o sa pamamagitan ng pagbisita sa 511.org

Mahalagang Dapat Tandaan: Hindi ipoproseso ang hindi mabasa o hindi kumpletong aplikasyon.

Mangyaring magpahintulot ng hanggang tatlong linggo upang iproseso ang mga aplikasyon para sa mga kasalukuyang humahawak ng RTC card at hanggang walong linggo kung kailangan ng bagong RTC card.

Mga RTC card na nawala/ninakaw: Bisitahin ang Tanggapan ng SFMTA RTC Discount ID, 27A Van Ness Avenue (sa Market), San Francisco, CA 94102 upang mapunan ang form sa pagpapalit ng card. Magbabayad ng $3 fee para sa mga ipapalit na cards. Mga Oras: Lunes-Miyerkules, 10:30 a.m. - 4:00 p.m.

 1. tulong sa wika ay makukuha sa pamamagitan ng pagtawag sa 311 sa loob ng lungsod o 415.701.2311 sa labas ng San Francisco.

Pag-alis sa Transit na Citation

Kung tinanggap ang iyong aplikasyon, ang iyong huling pagbanggit sa transit na inisyu sa loob ng 30 araw ng pagpapatala ay karapat-dapat para sa pagpapaalis. Mangyaring magbigay ng isang sipi o numero ng ID mula sa sipi kapag nag-a-apply.

MGA TANONG TUNGKOL SA IYONG APLIKASYON

Kumpletuhin ang form na ito kung ikaw ay may partikular na  tanong tungkol sa iyong aplikasyon para sa Free Muni (Libreng Muni).

 

                                   

 

Clipper
$0.00