Libreng Muni para sa mga Senior o Matatanda

Nagbibigay ang programang ito sa mga matatanda o senior na nakatira sa San Francisco, at mababa o katamtaman ang kita, ng libreng paggamit ng mga serbisyo ng Muni kapag gumagamit ng Clipper card.

Kapag nasa iyo na ang iyong Libreng Muni Clipper Card maaari mo itong ilipat sa iyong telepono sa Clipper App.

Kuwalipikado ang lahat ng matatanda sa San Francisco, na edad 65+ at may gross (bago mabawasan ng buwis) na taunang kita ng pamilya na nasa, o mababa pa, sa 100 porsiyento ng antas ng Panggitnang Kita (Median Income level) sa Bay Area para sa programa, ayon sa tsart na nasa ibaba.

Laki ng sambahayan Taunang Kita ng Sambahayan
1 $100,850
2 $115,300
3 $129,700
4 $144,100
5 $155,650
6 $167,150
7 $178,700
8 $190,200

Kapag naka-enroll na kayo sa programa, hindi na ninyo kailangan pang mag-aplay muli.

KUNG PAANO MAGPALISTA PARA SA LIBRENG MUNI SA SENIORS O MATATANDA

Punan ang application ng programa sa online: 
• Kung mayroon kang nakarehistrong senior Clipper card hihilingin kang magbigay ng serial number habang nag-aaplay.
• Kung wala kang nakarehistro na senior Clipper card hihilingin kang mag-upload ng isang kopya o larawan ng isang patunay ng dokumentong edad..

Kung hindi mo makumpleto ang online form, paki-mail ang nakumpleto Aplikasyon sa Programa

Kung nag-aaplay sa iyong kasalukuyang Clipper card, makakatanggap ka ng abiso kapag ang pass ay matagumpay na na-upload sa iyong kasalukuyang card. Kung nag-aaplay para sa isang bagong Clipper card, makakatanggap ka ng card na may pass na load sa mail.

Mahalagang Tandaan:  Kailangang makumpleto ang lahat ng patlang o kahon na kailangan ng sagot sa aplikasyon at dapat may nakalakip na kopya ng aprubadong dokumento para sa pagpapatunay ng edad (para sa mga bagong kostumer ng Clipper card). Kailangang edad 65+ kayo at residente ng San Francisco para makasali sa programa. Hindi mapoproseso ang mga aplikasyong hindi kumpleto o para sa hindi kuwalipikado.

Mangyaring maghintay nang hanggang sa tatlong linggo para sa pagpoproseso ng aplikasyon ng mga may hawak nang Clipper card at hanggang sa apat na linggo kung kailangan ng bagong card.

Nawala/Nanakaw na Clipper card: Pakikontak ang Customer Service ng Clipper sa 1.877.878.8883. Pakitandaan na posibleng umabot sa 10 araw ang pagpoproseso ng inyong kapalit na pases at sisingilin kayo ng $3 na bayad.

May makukuhang libreng tulong sa wika sa pamamagitan ng pagtawag sa 311 sa loob ng lungsod o sa 415.701.2311 kung nasa labas kayo ng San Francisco.

Pag-alis sa Transit na Citation

Kung tinanggap ang iyong aplikasyon, ang iyong huling pagbanggit sa transit na inisyu sa loob ng 30 araw ng pagpapatala ay karapat-dapat para sa pagpapaalis. Mangyaring magbigay ng isang sipi o numero ng ID mula sa sipi kapag nag-a-apply.

Mga Tanong Tungkol sa Inyong Aplikasyon

Kumpletuhin ang form na ito para sa espisipikong tanong tungkol sa inyong aplikasyon na magkaroon ng Libreng Muni.

Clipper
$0.00