Khả năng tiếp cận cho tất cả

Chia sẻ bài viết này:
Xin hãy đọc SFMTA COVID-19 trang, trong đó có các thông tin cập nhật liên quan đến vi-rút Corona mới và những tác động có thể xảy ra đối với khách hàng của Muni và dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật.

Hướng dẫn vận chuyển dành cho người khuyết tật và người lớn tuổi. Hướng dẫn của bạn để đi ra ngoài và trong cộng đồng. Tìm hiểu thêm về chúng tôi nhiệm vụLàm thế nào để tiếp cận chúng tôi.