ATTN: OB 54 delayed at 3rd & Evas due to a Muni-involved collision. Will update. (More: 9 in last 48 hours)

Minsanang Pagsakay (Single Ride) sa Cable Car

Mga Tiket para sa Cable Car

Pitong dolyar ($7) ang pamasahe sa isang direksiyon (one-way) lamang na pagsakay sa cable car para sa lahat ng edad ($3.00 para sa Nakatatanda o Senior/Taong may Kapansanan matapos ang 9:00 pm at bago ang 7:00 am). Puwedeng bayaran ang pamasahe sa konduktor habang nakasakay ng Cable Car. Pakihanda na ang barya o maliliit na denominasasyon (halimbawa, tig-1, 5  o 10 dolyar lamang) para madali ang pagsukli. Hindi naghahandog ng libreng paglipat mula sa isang cable car tungo sa isa pa. Kapag nakababa na kayo sa sasakyan, kailangang magbayad kayong muli nang buong pamasahe para makasakay sa isa pang cable car. Para sa buong araw na pagbibiyahe, baka gusto ninyong bumili na lamang ng visitor Passport (Pasaporte para sa bisita).

Minsanang Pagsakay (Single Ride)

MuniMobile: Adult (nasa sapat na gulang) at Kabataan

Clipper Card: Adult (nasa sapat na gulang) at Kabataan

Cash

Senior o Matatanda/May Kapansanan/Medicare: 9pm-7am

MuniMobile: Adult (nasa sapat na gulang) at Kabataan
$8.00
Clipper Card: Adult (nasa sapat na gulang) at Kabataan
$8.00
Cash
$8.00
Senior/ Disabled/ Medicare: 7am-9pm
$8.00
Senior o Matatanda/May Kapansanan/Medicare: 9pm-7am
$4.00