ATTN: Report of #SFPD activity near Laguna Honda and Clarendon. Expect possible delays with the 43, 44, and 36/52 through the area. (More: 9 in last 48 hours)

Libreng Muni para sa Kabataan

Nagbibigay ang Programa para sa Libreng Muni sa kabataang edad 5 hanggang 18, at nakatira sa San Francisco, ng libreng paggamit sa mga serbisyo ng Muni kapag gumagamit ng Clipper card.

Kung nawala o nanakaw ang inyong card, pakikontak ang Customer Service Center (Sentro para sa Pagbibigay ng Serbisyo sa Kostumer) ng Clipper (1.877.878.8883). Kapag naka-enroll na ang inyong anak sa programa, hindi na ninyo kailangan pang mag-aplay muli. Patuloy na magagamit ang kanilang pases hanggang sa kanilang ika-19 kaarawan. 

Kapag nasa iyo na ang iyong Libreng Muni Clipper Card maaari mo itong ilipat sa iyong telepono sa Clipper App.

Kuwalipikado ang lahat ng kabataang nakatira sa San Francisco, na edad 5 hanggang 18, at may gross (bago mabawasan ng buwis) na taunang kita ng pamilya na nasa, o mababa pa, sa 100 porsiyento ng antas ng Panggitnang Kita (Median Income level) sa Bay Area para sa programa, ayon sa tsart na nasa ibaba.

Laki ng Kabahayan

100% ng Panggitnang Kita sa Bay Area

1 $89,650
2 $102,500
3 $115,300
4 $128,100
5 $138,350
6 $148,600
7 $158,850
8 $169,100

 

KUNG PAANO MAGPALISTA PARA SA LIBRENG MUNI SA KABATAAN

 

Punan ang application ng programa sa online:
• Kung mayroon kang rehistradong kabataan Clipper card hihilingin sa iyo na ibigay ang serial number habang nag-aaplay.
• Kung wala kang isang nakarehistrong kabataan Clipper card hihilingin kang mag-upload ng isang kopya o larawan ng isang patunay ng dokumentong edad.

Kung hindi mo makumpleto ang online form, paki-mail ang nakumpleto Aplikasyon sa Programa

Kung nag-aaplay sa iyong kasalukuyang Clipper card, makakatanggap ka ng abiso kapag ang pass ay matagumpay na na-upload sa iyong kasalukuyang card. Kung nag-aaplay para sa isang bagong Clipper card, makakatanggap ka ng card na may pass na load sa mail.

Mahalagang Tandaan: Kailangang makumpleto ang lahat ng patlang o kahon na kailangan ng sagot sa aplikasyon at dapat may nakalakip na kopya ng aprubadong dokumento para sa pagpapatunay ng edad (para sa mga bagong kostumer ng Clipper card). Para makasali sa programa, kailangang nasa pagitan ng mga edad na 5 at 18 (libre ang mga batang mas mababa pa 5 taong gulang), nakatira sa San Francisco, at nasa loob ng itinatakdang kita ang aplikante. Hindi mapoproseso ang mga aplikasyong hindi kumpleto o para sa hindi kuwalipikado.

Pakihintay nang hanggang sa tatlong linggo ang pagpoproseso ng aplikasyon para sa may hawak nang Clipper card at nang hanggang sa apat na linggo kung kailangan ng bagong card.

Nawala/Nanakaw na Clipper card: Pakikontak ang Customer Service ng Clipper sa 1.877.878.8883. Pakitandaan na posibleng umabot sa 10 araw ang pagpoproseso ng inyong kapalit na pases at sisingilin kayo ng $5 na bayad.

May makukuhang libreng tulong sa wika sa pamamagitan ng pagtawag sa 311 o sa 415.701.2311.

Pag-alis sa Transit na Citation

Kung tinanggap ang iyong aplikasyon, ang iyong huling pagbanggit sa transit na inisyu sa loob ng 30 araw ng pagpapatala ay karapat-dapat para sa pagpapaalis. Mangyaring magbigay ng isang sipi o numero ng ID mula sa sipi kapag nag-a-apply.

Mga Tanong Tungkol sa Inyong Aplikasyon

Kumpletuhin ang form na ito para sa espisipikong tanong tungkol sa inyong aplikasyon na magkaroon ng Libreng Muni.

Clipper
$0.00