HeadsUp: Real-time monitoring of this account will be limited for the remainder of today (6/28) beginning at 1 PM. https://t.co/db0UV4RCoJ (More: 12 in last 48 hours)

This Meeting is in the past

Please see the Calendar for upcoming meetings and events. We are keeping this page as a public record.

Visitacion Valley and Portola CBTP Public Meeting 2

Feb
6
Sunday, February 6, 2022 - 12:30pm to 1:00pm
Meeting ID: 899 2574 7859
 
Join by phone: +1 669 900 6833
Meeting ID: 899 2574 7859

 

We’re excited to announce three virtual public outreach meetings in February to help us learn your priorities, needs and challenges for safe, efficient transportation infrastructure throughout Visitacion Valley and Portola. Staff will provide an overview of the project and project goals, and walk participants through our survey available in English, Chinese, Filipino, Spanish, and Vietnamese.

Chinese, Spanish and Filipino interpreting will be available at each meeting.

You can attend using the meeting link on each event page:

If you cannot attend one of these meetings but would like to take the survey, it is available until February 14 on the project webpage. The survey will help us identify top transportation challenges and problem locations where community members, like you, want us to focus on transportation infrastructure improvements.

If you have questions or additional comments, you can send an email to VisValleyPortolaPlan@sfmta.com or call 415.646.2022.


關於訪谷區及Portola社區需求交通運輸計劃的第一次公開會議

我們很高興地宣佈於2月份舉行的三次綫上外展會議,旨在幫助我們瞭解您的優先需求和挑戰,以應對如何在訪谷區及Portola區推展安全高效交通方面的問題。我們的團隊將介紹該項目的概況和目標,並協助與會者用,中文,西班牙文,菲律賓語和越南文完成問卷調查。會上將提供中文,西班牙文和菲律賓語的翻譯服務。

參加會議,請在相關網頁點擊會議鏈接:

如果您無法參加這些會議但願意接受問卷調查,您可以於2月14日前在項目網頁完成調查。您對調查的回復將幫助我們識別交通運輸的挑戰及問題地點,以便讓我們集中精力完成社區要求的基礎設施改進工程。

如果您有疑問或意見,請發電子郵件至 VisValleyPortolaPlan@sfmta.com 或致電415.646.2022.


Reunión Pública 1 del Plan de Transporte Comunitario de Visitacion Valley y Portola

Nos complace anunciar tres reuniones virtuales de divulgación pública en febrero para ayudarnos a conocer sus prioridades, necesidades y desafíos para un transporte seguro y eficiente en Visitacion Valley y Portola. El personal proporcionará una descripción general del proyecto y los objetivos del proyecto y guiará a los participantes a través de nuestra encuesta disponible en inglés, chino, filipino, español y vietnamita.

Habrá interpretación en chino, español y filipino disponible en cada reunión.

Puede asistir usando el enlace de la reunión en cada página del evento:

Si no puede asistir a una de estas reuniones pero desea realizar la encuesta, está disponible hasta el 14 de febrero en la página web del proyecto. Sus respuestas a la encuesta nos ayudarán a identificar los principales desafíos de transporte y las ubicaciones problemáticas donde los miembros de la comunidad, como usted, quieren que nos concentremos en las mejoras de la infraestructura de transporte.

Si tiene preguntas o comentarios adicionales, puede enviar un correo electrónico a VisValleyPortolaPlan@sfmta.com o llamar al 415.646.2022.


Visitacion Valley at Portola Community-based Transportation Plan Public Meeting 1

Nasasabik kaming ianunsyo ang tatlong virtual public outreach meeting sa Pebrero para matulungan kaming matutunan ang iyong mga priyoridad, pangangailangan at hamon para sa ligtas, mahusay na transportasyon sa buong Visitacion Valley at Portola. Magbibigay ang staff ng pangkalahatang-ideya ng proyekto at mga layunin ng proyekto at gagabay sa mga kalahok sa aming survey na  naibibigay sa Ingles, Chinese, Filipino, Espanol at Vietnamese.

Ang Chinese, Espanol at Filipino interpretasyon ay makukuha sa bawat pagpupulong.

Maaari kang dumalo gamit ang link ng pulong sa bawat page ng kaganapan:

Kung hindi ka makadalo sa isa sa mga pagpupulong na ito ngunit gustong kumuha ng survey, mahahanap ito hanggang Pebrero 14 sa webpage ng proyekto. Ang iyong mga tugon sa survey ay makakatulong sa amin na matukoy ang mga nangungunang hamon sa transportasyon at mga lokasyon ng problema kung saan ang mga miyembro ng komunidad, tulad mo, ay nais na tumuon kami sa mga pagpapabuti sa imprastraktura ng transportasyon.

Kung mayroon kang mga tanong o karagdagang komento, maaari kang magpadala ng email sa VisValleyPortolaPlan@sfmta.com o tumawag sa 415.646.2022.


Chúng tôi vui mừng thông báo ba cuộc họp tiếp cận cộng đồng ảo vào tháng 2 để giúp chúng tôi tìm hiểu các ưu tiên, nhu cầu và thách thức của bạn đối với cơ sở hạ tầng giao thông an toàn, hiệu quả trên khắp Visitacion Valley và Portola. Nhân viên sẽ cung cấp thông tin tổng quan về dự án và mục tiêu của dự án, đồng thời hướng dẫn những người tham gia khảo sát bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Philippines, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Thông dịch viên tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Philippines sẽ có tại mỗi cuộc họp.

Bạn có thể tham dự bằng liên kết cuộc họp trên mỗi trang sự kiện:

Nếu bạn không thể tham dự một trong những cuộc họp này nhưng muốn tham gia cuộc khảo sát, cuộc họp này có sẵn cho đến ngày 14 tháng 2 trên trang web của dự án. Cuộc khảo sát sẽ giúp chúng tôi xác định những thách thức giao thông vận tải hàng đầu và những vị trí có vấn đề mà các thành viên trong cộng đồng, giống như bạn, muốn chúng tôi tập trung vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét bổ sung, bạn có thể gửi email đến VisValleyPortolaPlan@sfmta.com hoặc gọi 415.646.2022.

Contact Information