Quan hệ lao động

Chia sẻ bài viết này:

Sản phẩm SFMTA được tạo thành từ 6,000 công chức, tất cả đều tận tâm phục vụ nhu cầu vận chuyển của San Francisco. Chúng tôi nhận ra SFMTA nhân viên làm xương sống cho hoạt động của chúng tôi.

Thông tin trên trang quan hệ lao động này nêu chi tiết cách 100% nhân viên của chúng tôi là thành viên của một đơn vị thương lượng và cách chúng tôi làm việc với 18 công đoàn thông qua quy trình thương lượng tập thể để đạt được giải pháp cho nhân viên của chúng tôi và tăng cường dịch vụ vận chuyển cho Thành phố và Quận San Francisco .