Chỉ số hiệu suất

Chia sẻ bài viết này:

SFMTA Kế hoạch chiến lược

 

Sản phẩm SFMTA Kế hoạch chiến lược sẽ hướng dẫn các ưu tiên của chúng tôi trong hai năm tới. Chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu và thước đo hiệu suất để đo lường sự tiến bộ của chúng tôi đối với những ưu tiên này. Chúng tôi đang phát triển trang tổng quan và sẽ đăng chúng ở đây để chia sẻ tiến trình của chúng tôi.

Liên hệ hiệu suất@sfmtanăm nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về số liệu hiệu suất và trang tổng quan.

 Số liệu hệ thống

  • Sử dụng các chương trình giá vé miễn phí hoặc giảm giá

  • Phạm vi phủ sóng dịch vụ di chuyển mới nổi trong các Cộng đồng ưu tiên công bằng
  • Giờ dịch vụ Muni theo lịch trình được cung cấp dọc theo các Tuyến đường Chiến lược Công bằng

  • Đầu tư vào các khu vực chiến lược công bằng

 

 

 

 

 Số liệu tại nơi làm việc