FINAL UPDATE: The 27 Bryant and 36 Teresita have resumed regular routes. https://t.co/teAKo82YRd (More: 20 in last 48 hours)

Mga Sasakyang Na-boot

SFMTA.com/Booted

BAYAD SA PAGTANGGAL NG BOOT: $550 

Sa ilalim ng seksyon 22651 at 22651.7 ng Kodigong Pangsasakyan sa California, ang isang sasakyang mayroong lima o higit pang delingkwenteng sitasyon sa parking ay maaaring hatakin kaagad o pansamantalang pigilan ang paggalaw, kilala rin bilang “na-boot.”

Kung na-boot ang sasakyan mo, mayroon kang 72 oras mula sa oras ng pag-boot (hindi kabilang ang mga weekend at holiday) para bayaran ang mga delingkwenteng sitasyon at mga penalty upang maiwasan ang paghatak sa iyong sasakyan.

Ang serbisyong pangkomunidad sa halip na pagbabayad at mga plano ng pagbabayad, para sa mga sitasyon at penalty, ay hindi opsyon pagkatapos mahatak o ma-boot ang sasakyan mo.

Bayad sa Pagtanggal ng Boot para sa may Mababang Kita: $75 

Kailangang personal na bayaran ang bayad sa pagtanggal ng boot para sa may mababang kita sa SFMTA Customer Service Center, 11 South Van Ness Avenue (malapit sa Market Street). Available ang higit pang impormasyon sa mga rekisito sa kita sa pahina ng mga kabawasan. Kung kwalipikado ka sa bayad sa pagtanggal ng boot para sa may mababang kita, maaari mong i-enroll ang iyong mga sitasyon sa isang plano ng pagbabayad para sa mababa ang kita.

Kumpletuhin ang form ng pag-verify ng mababang kita kung nagbayad ka ng buong bayad sa pag-aalis ng boot, ngunit karapat-dapat para sa mababang diskwento sa kita. Dapat mong isama ang iyong plate number at ang petsa ng boot sa likod ng form.

Ang mga Tao na Nakakaranas ng kawalan ng tirahan Isang Bayad sa Pag-alis ng Boot: Isang $ 0

Kung nakakaranas ka ng kawalan ng tirahan at bumisita sa isang Coordinated Entry Point sa nakaraang 6 na buwan pagkatapos maaari kang maging karapat-dapat para sa isang pag-alis ng walang boot na bayad.

Kailangan mong bisitahin ang SFMTA Customer Service Center, 11 South Van Ness Avenue (malapit sa Market Street) o AutoReturn upang maalis ang boot mula sa iyong sasakyan.

 

Ang mga hakbang sa kung paano maging karapat-dapat para sa diskwento ay magagamit sa flyer na ito.

Ang isang na-update na listahan ng Coordinated Entry Points ay magagamit sa website ng Walang Tirahan at Suportadong Pabahay ng Lungsod.

 

MGA OPSYON SA PAGBABAYAD

Kung na-boot ang sasakyan mo, mayroon kang 72 oras mula sa oras ng pag-boot (hindi kabilang ang mga weekend at holiday) para bayaran ang mga delingkwenteng sitasyon at mga penalty upang maiwasan ang paghatak sa iyong sasakyan.

ONLINE (ANUMANG ORAS)

Maaari kang magbayad para sa pagtanggal ng boot at mga delingkwenteng sitasyon online anumang oras.

NANG PERSONAL SA LOOB NG BUSINESS HOURS (LUNES HANGGANG BIYERNES, 8 N.U. HANGGANG 5 N.H.)

Maaaring bayaran ang delingkwenteng sitasyon at mga bayad sa pagtanggal ng boot sa SFMTA Customer Service Center, 11 South Van Ness Avenue (malapit sa Market Street).

Tinatanggap ang cash, money order, certified check, Visa, MasterCard, at Discover sa SFMTA. Hindi tinatanggap ang mga personal na tseke at AMEX. Pagkatapos matanggap ang buong bayad tatanggalin ang boot ng sasakyan ng isang enforcement officer ng SFMTA.

PERSONAL NA AFTER HOURS NA PAG-RELEASE NG BOOT (LUNES HANGGANG BIYERNES 5 N.H. HANGGANG 11 N.G. AT SABADO 9 N.U. HANGGANG 5 N.H.)

Available ang after hours na pagtanggal ng boot kung nakapagbayad sa AutoReturn Customer Service Center, 450 Seventh Street.

Ipapadala ang isang officer ng SFMTA kung nakapagbayad sa loob ng mga oras sa itaas. Kung natanggap ang iyong bayad PAGKATAPOS ng 11 n.g., ire-release ang iyong sasakyan sa susunod na business day.

Tinatanggap ang cash, Visa, MasterCard, at Discover bilang paraan ng pagbabayad. HINDI tinatanggap ang mga personal na tseke, certified check, money order, at AMEX.

 

PAG-RELEASE NG BOOT

Batay sa kung kailan natanggap ang bayad, mare-release ang boot nang ayon sa sumusunod:

NATANGGAP ANG BAYAD

NI-RELEASE ANG BOOT NG ENFORCEMENT OFFICER NG SFMTA

Lunes hanggang Biyernes, 8 n.u. hanggang 5 n.h.

Kadalasan sa loob ng dalawang oras

Lunes hanggang Biyernes, 5 n.h. hanggang 11 n.g. at Sabado 9 n.u. hanggang 5 n.h.

Kung kailan available

Lahat ng iba pang oras at holiday

Susunod na business day

 

PAGDINIG NG BOOT

Kung naniniwala kang ang iyong sasakyan ay hindi wastong na-boot, mayroon kang karapatan sa parehong araw na pagdinig. Ang mga pagdinig sa boot ay isinasagawa sa pamamagitan ng telepono, sa pamamagitan ng email, sa pamamagitan ng nakasulat na protesta o sa pamamagitan ng video conference kapag hiniling Dahil sa mga pag-aalala tungkol sa coronavirus, ang Seksyon ng Pagdinig ay hindi nagbibigay ng mga pansariling pandinig sa boot sa kasalukuyang oras. Maaari kang gumawa ng isang kahilingan sa pagdinig sa boot sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Seksyon ng Pagdinig sa 415-701-5400, o sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang email sa hearingsgeneral@sfmta.com.

Ang layunin ng pagdinig ng boot ay limitado sa pagtukoy kung ang immobilization ng iyong sasakyan ay nabigyang katarungan sa oras na iyon. Kung ang mga tala ng pagsipi ng SFMTA ay nakumpirma na ang iyong sasakyan ay mayroong limang (5) o higit pang mga hindi nababanggit na pagsipi na mananatiling hindi nabayaran at walang proteksyon, karaniwang nangangahulugang ang pag-boot ng iyong sasakyan ay wasto at awtorisado sa oras na iyon. Sa panahon ng pagdinig ng boot, ang opisyal ng pagdinig ay karaniwang hindi maaaring isaalang-alang ang mga argumento tungkol sa bisa ng alinman sa mga napapailalim na delinkwentong pagsipi.
 
Ang mga pagsipi na nagpo-protesta at kasalukuyang nasa ilalim ng pagsusuri ay hindi kwalipikado bilang mga delingkwentong pagsipi. Kung una kang gumawa ng pagsisikap na iprotesta nang napapanahon ang anumang mga quote na iyong natanggap, maaari mong maiwasan ang pag-boot ng sasakyan pati na rin ang huli na mga parusa.