Quyền VI về việc nghỉ hưu khi bị bất kỳ thị giác nào

Chia sẻ bài viết này:

Vietnamese Title VI discrimination complaints

Sở Giao thông Đô thị San Francisco (SFMTA) cam kết điều hành những chương trình và dịch vụ của sở với tinh thần không phân biệt chủng tộc, mầu da và nguồn gốc dân tộc, phù hợp với Quyền VI  của Đạo luật Dân quyền năm 1964.

Nếu bạn tin rằng bạn đã bị loại khỏi, bị từ chối các quyền lợi, hoặc bị phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với SFMTA.  Pháp luật liên bang yêu cầu khiếu nại được nộp trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày kể từ khi vụ việc bị cáo buộc.

Một cuộc điều tra sẽ bắt đầu từ ngày Cơ quan nhận được khiếu nại và sẽ hoàn tất trong vòng 60 ngày.

Một lá thư thông báo kết quả sẽ được gửi đi sau khi đã hoàn tất cuộc điều tra.

Để có thêm thông tin hoặc để nộp đơn Khiếu nại về Quyền VI, xin vui lòng bấm vào những liên kết dưới đây, hoặc gọi số 311 để có thêm thông tin và để được trợ giúp về ngôn ngữ.

  • Điện thoại trong San Francisco: 311. Nhấn số 4.
  • Điện thoại ngoài San Francisco: 415.701.2311. Nhấn số 4.
  • Điện thoại TTY dành cho người khiếm thính: 415.701.2323.

XIN VUI LÒNG NỘP ĐƠN KHIẾU NẠI ĐÃ KÝ TÊN:

 Mẫu Khiếu nại Quyền VI với Sở SFMTA (SFMTA Title VI Complaint Form)

BẰNG BƯU ĐIỆN, MÁY FAX HOẶC ĐIỆN THƯ ĐẾN:

BƯU ĐIỆN:

San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA)
ATTN: Title VI Complaints
One South Van Ness Avenue, 7th Floor
San Francisco, CA  94103

ĐIỆN THƯ:

TitleVIComplaints@sfmta.com

Điện thoại: 

Điện thoại trong San Francisco: 311. Nhấn số 4.

Điện thoại ngoài San Francisco: 415.701.2311. Nhấn số 4.

Điện thoại TTY dành cho người khiếm thính: 415.701.2323.

Cơ quan Quản lý Vận chuyển Liên bang:

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại với Cơ quan Quản lý Vận chuyển Liên bang (Federal Transit Administration).

FTA

Office of Civil Rights

1200 New Jersey Avenue SE

Washington, D.C, 20590