SFMTA Quản trị

Chia sẻ bài viết này:

Với sự hướng dẫn từ các cơ quan liên bang, tiểu bang, khu vực và địa phương, chúng tôi nỗ lực cải thiện hệ thống giao thông của San Francisco. Chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm về các cơ quan và cơ chế chính phủ quan trọng giám sát những nỗ lực của chúng tôi.


LIÊN BANG

Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ


TIỂU BANG

Ban Tài nguyên không khí California (CARB)

Bộ Giao thông vận tải California

Ủy ban tiện ích công cộng California


KHU VỰC

Khu Quản lý Chất lượng Không khí Khu vực Vịnh (BAAQMD)

Ủy ban Giao thông Đô thị (MTC)


ĐỊA PHƯƠNG

Thị trưởng San Francisco

Ban Giám sát San Francisco

Hiến chương thành phố San Francisco Chính sách Transit-First


SFMTA

SFMTA Ban điều hành

Ủy ban công dân