ATTN: There is currently an IB/Eastbound svc gap on the #KIngleside & #MOceanView lines due to earlier #SubwaySvc delays in the Westbound direction. We are working to close this gap as quickly as possible. (More: 10 in last 48 hours)

Muni Forward Photo Map

View map in a full browser window

 

Transit Lanes

38R Bus in Transit Lane at Geary and Scott

Transit lanes are travel lanes that are dedicated to trains and buses. They help improve travel time and reliability by protecting transit from traffic congestion.

Carriles de Transporte Público

Los carriles de tránsito son carriles de transporte que están dedicados a los trenes y autobuses.  Ayudan a mejorar el tiempo de viaje y la fiabilidad al proteger la transporte público de la congestión de tráfico.

公交車道

公共交通車道是街車和公車的專用車道。它們有助於防止交通擁堵,從而縮短行車時間和提高可靠性。

Mga Transit Lane

Ang mga transit lane ay mga dinadaanang lane na nakalaan para sa mga tren at bus. Tumutulong ang mga itong mapahusay ang oras ng pagbiyahe at ang pagkamaasahan sa pamamagitan ng pagprotekta sa transit mula sa pagsikip ng trapiko.

Transit Island

Transit Island with Integrated Bike Lane at 11th and Harrison

Transit islands are boarding platforms that allow buses to stop for customers without having to pull over to the curb. They reduce delays caused by buses merging in and out of traffic at transit stops and improve safety and accessibility for riders so they can board more quickly and easily.

Some transit islands have a bike lane between the island and the sidewalk. These islands provide added safety for customers as well as bicyclists.

Isla de Transporte Público

Las islas de transporte público son plataformas para abordar que permiten que los autobuses paren por los clientes sin tener que moverse hacia la cuneta.  Reducen retrasos causados por los autobuses entrando y saliendo del tráfico en las paradas de transporte público y mejoran la seguridad y accesibilidad para los pasajeros para que puedan abordar con mayor rapidez y facilidad.

Algunas islas de transporte público tienen un carril para bicicletas entre la isla y la acera.  Estas islas proporcionan seguridad adicional para los pasajeros como también los ciclistas.

公交街心島島

公交街心島站是上車月臺,可以讓公車在無需停靠路緣的情況下為乘客停車。它們可以減少公車駛入和駛出公車站所造成的延誤,並為乘客提高安全性和便捷性,能使他們更快、更方便地上車。

一些街心島站在島站和人行道之間設有自行車道。這些島站為乘客和騎自行車者增加額外的安全保證。

Transit Island

Ang mga transit island ay mga lugar na sakayan na nagpapahintulot sa mga bus na huminto para sa mga kostumer nang hindi kinakailangang huminto sa bangketa. Binabawasan ng mga ito ang pagkaantalang dulot ng mga bus na magsasanib paloob at palabas ng trapiko sa mga hintuan ng transit at pinahuhusay ang kaligtasan at pagkamaa-access para sa mga pasahero nang sa gayon ay mabilis at madali silang makasakay.

Ang ilang transit island at may lane para sa bisikleta sa pagitan ng island at ng bangketa. Ang mga island na ito ay nagbibigay ng karagdagang kaligtasan para sa mga customer, pati na rin sa mga nagbibisikleta.

Transit Bulb

Rail bulbLike transit islands, transit bulbs are sidewalk extensions at transit stops that allow buses to stop for customers without having to pull over to the curb. They reduce delays caused by buses merging in and out of traffic at transit stops, and customers and improve safety and accessibility for riders so they can board more quickly and easily.

Bulbo Saliente de Transporte Público

De manera similar a las islas de transporte público, los bulbos salientes de transporte público  son extensiones de las aceras en las paradas de transporte público que permiten que paren los autobuses para los pasajeros sin tener que moverse hacia la cuneta.  Reducen los retrasos causados por los autobuses que entran y salen del tráfico en las paradas de transporte público, y mejoran la seguridad y accesibilidad para los pasajeros para que puedan abordar con mayor rapidez y facilidad.

加寬公交車站

與街心島站一樣,公交加寬站是公車站的人行道路緣延伸,讓公車在無需停靠路緣的情況下為乘客停車。它們可以減少公車駛入和駛出公車站所造成的延誤,為乘客提高安全性和便捷性,能使他們更快、更方便地上車。

Transit Bulb

Gaya ng mga transit island, ang mga transit bulb ay mga ekstensyon ng bangketa sa mga hintuan ng transit na nagpapahintulot sa mga bus na huminto para sa mga kostumer nang hindi kinakailangang huminto sa bangketa. Binabawasan ng mga ito ang pagkaantalang dulot ng mga bus na magsasanib paloob at palabas ng trapiko sa mga hintuan ng transit, at mga kostumer at pinahuhusay ang kaligtasan at pagkamaa-access para sa mga pasahero nang sa gayon ay mabilis at madali silang makasakay.

Pedestrian Bulb

Ped bulb

Pedestrian bulbs are sidewalk extensions at corners that improve safety by reducing the crossing distance for people walking across a street, slowing vehicle turn movements and making people crossing the street visible to drivers.

Bulbo Saliente Peatonal

Los bulbos salientes son extensiones de las aceras en las esquinas que mejoran la seguridad reduciendo la distancia de cruce para las personas atravesándose una calle, disminuyendo la velocidad de los movimientos de viraje de los vehículos y haciendo visibles a los conductores las personas cruzando las calles.

加寬人行道

加寬人行道是街道拐角處的人行道延伸部分,如此可以縮短行人的過街距離,減緩車輛轉彎速度,並且讓駕車人能看見過街的行人,以提高安全性。

Pedestrian Bulb

Ang mga pedestrian bulb ay mga ekstensyon ng bangketa sa mga gilid na pinabubuti ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabawas ng distansya ng tawiran para sa mga taong tumawag ng kalye, pinababagal ang pagliko ng sasakyan at ginagawang makikita ng mga nagmamaneho ang mga taong tumatawid.

Bus Zone Extension

Bus zone extension

Extending bus zones can help provide sufficient space at transit stops that are too short to allow all doors of transit vehicles to align with the curb. This improves safety and accessibility for people getting on and off the bus and can improve travel time and reliability.

Extensión de la Zona del Autobús

Extender las zonas de los autobuses puede ayudar a proporcionar suficiente espacio en las paradas de transporte público que son demasiado cortas para permitir que todas las puertas de los vehículos de transporte público se alinean con la cuneta.  Esto mejora la seguridad y accesibilidad para las personas subiendo y bajando del autobús y puede mejorar el tiempo y fiabilidad de viaje.

延申公車停靠區

延伸公車停靠區有助於在太短的公車站提供足夠空間,使公車的所有車門與路緣對齊。這可以提高人們上下車的安全性和便捷性,並且縮短行車時間和提高可靠性。

Ekstensyon ng Bus Zone

Ang ekstensyon ng mga bus zone ay makakatulong sa pagbibigay ng sapat na espasyo sa mga hintuan ng transit na napakaikli upang mapahintulutan ang lahat ng pinto ng mga transit na sasakyan na humanay sa bangketa. Pinabubuti nito ang kaligtasan at pagkamaa-access para sa mga taong sumasakay at bumababa ng bus at mapapabuti ang oras ng pagbiyahe at pagkamaaasahan.

Transit Queue Jump

Queue JumpA transit queue jump allows trains or buses to bypass general traffic and move through an intersection with a special “transit green light” while general traffic has a red light.

Salto de Fila de Transporte Público

Un lugar para saltarse la fila del transporte público permite que los trenes o autobuses circunvalen el tráfico general y que se muevan a través de una intersección con un “semáforo en verde para transporte público” especial mientras el tráfico en general tiene un semáforo en rojo.

公共交通插隊車道

公共交通工具插隊車道允許街車或公車繞過一般交通,並且在一般交通等紅燈時通過設有特別「公共交通綠燈」的十字路口。

Transit Queue Jump

Ang transit queue jump ay nagpapahintulot sa mga tren at bus na laktawan ang karaniwang trapiko at umusad sa interseksyong may espesyal na “transit green light” habang ang karaniwang trapiko ay nakahinto sa red light.

Dedicated Turn Pockets

Turn pocket

Dedicated turn pockets are turn lanes that can reduce transit travel times by providing a dedicated space for turning vehicles to queue at an intersection without blocking the through-movement of buses, trains and other traffic.

Focos Dedicados a los Virajes

Los focos dedicados a los virajes son carriles de viraje que pueden reducir los tiempos de viaje del tráfico al proporcionar un espacio dedicado para que los vehículos que quieren virar se pongan en fila en una intersección sin bloquear los movimientos de los autobuses, trenes y otro tráfico que quiere seguir adelante.

轉彎專用區

轉彎專用區是一種轉彎車道,為轉彎車輛提供專用空間在十字路口排隊,而不會阻礙公車、街車和其它車輛通行,從而減少公共交通行車時間。

Mga Nakalaang Turn Pocket

Ang mga nakalaang turn pocket ay mga lane na likuan na makakabawas sa mga oras ng pagbiyahe ng transit sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakalaang espasyo para sa mga lumilikong sasakyan na pumila sa interseksyon nang hindi hinaharangan ang dinadaanan ng mga bus, tren at iba pang trapiko.

Turn Restrictions

Turn restrictions can reduce transit delay by preventing delays caused by vehicles blocking the through‐movement of buses, trains and other traffic when making turns. Turn restrictions also reduce conflicts between turning vehicles and people crossing the street.

Restricciones de Viraje

Las restricciones de viraje pueden reducir los retrasos en el transporte público al prevenir los retrasos causados por los vehículos bloqueando el movimiento de los autobuses, trenes y otro tráfico que quieren seguir adelante cuando viran.  Las restricciones de viraje también reducen los conflictos entre los vehículos virando y las personas cruzando la calle.

轉彎限制

轉彎限制可以防止車輛在轉彎時阻礙公車、火車和其他車輛的通行而造成延誤,從而減少交通延誤。轉彎限制也可以減少轉彎車輛和過街行人之間的衝突。

Mga Restriksyon sa Pagliko

Ang mga restriksyon sa pagliko ay maaaring bawasan ang pagkaantala ng transit sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkaantalang dulot ng mga sasakyang humaharang sa dinadaanan ng mga bus, tren at iba pang trapiko kapag lumiliko. Ang mga restriksyon sa pagliko ay bumabawas din sa hindi pagkaayon sa pagitan ng mga lumilikong sasakyan at mga taong tumatawid ng kalye.

Traffic Signals

Traffic signal

Replacing all-way stop signs with traffic signals can reduce transit delay. It also enables transit signal priority (TSP) technology at intersections that holds a traffic signal as a green as a bus approaches to reduce delays, while providing a more comfortable experience for people crossing the street.

Semáforos

Reemplazar los altos para todas las vías en una intersección con semáforos puede reducir el retraso en el transporte público. También permite la tecnología de prioridad de semáforo (TPS por sus siglas en inglés en las intersecciones que mantienen un semáforo en verde cuando se acerca un autobús para reducir los retrasos, mientras proporciona una experiencia más cómoda para las personas cruzando la calle.

交通信號燈

用交通信號燈取代四面停車標誌可以減少交通延誤。它也可以公共交通信號燈優先順序 (TSP) 科技讓十字路口在公車駛近時亮綠燈以減少延誤,同時為過街的行人提供更舒適的體驗。

Mga traffic signal

Ang pagpapalit sa mga all-way stop sign ng mga traffic signal ay makakabawas sa pagkaantala ng transit. Pinahihintulutan din nito ang teknolohiyang transit signal priority (TSP) sa mga interseksyon pinananatili ang traffic signal sa berde habang papalapit ang bus upang mabawasan ang mga pagkaantala, habang nagbibigay ng mas kumportableng karanasan para sa mga taong tumatawid ng kalye.

Traffic circle with transit priority

Traffic circle

Replacing all-way stop signs with traffic circles allows buses to proceed slowly through intersections without coming to a complete stop. They sometimes prioritize a street with bus service, while cross streets without may still have to come to a full stop.

Glorietas con prioridad para la transportación pública

Reemplazar los altos para todas las vías en una intersección con glorietas permite que los autobuses procedan despacio por medio de las intersecciones sin parar completamente.  A veces priorizan una calle con servicio de autobús, mientras que las calles transversales sin esto pueden tener que parar completamente.

公共交通先行的環行路

用公交環行路取代四面停車標誌,讓公車緩慢通過十字路口而無需完全停車。它們有時候會讓有公車服務的街道先行,沒有公車服務的十字路口可能仍需完全停車。

Traffic circle na may priyoridad sa transit

Ang pagpapalit sa mga all-way stop sign ng mga traffic circle ay nagpapahintulot sa mga bus na magpaandar nang dahan-dahan sa mga interseksyon nang hindi lubusang humihinto. Paminsan-minsan ay inuuna ng mga ito ang kalyeng siniserbisyuhan ng bus, habang ang mga kalyeng wala nito ay maaaring pa ring lubusang huminto.

Pedestrian Refuge

Ped refuge

Pedestrian refuges are medians that provide space for people crossing the street to wait safely away from traffic, while improving their visibility. These refuges can provide a safe option for crossing the street without having to add an all-way stop sign that could delay buses and trains.

Refugio Peatonal

Los refugios peatonales son las medianas que proporcionan espacio para que las personas cruzando la calle esperen sin peligro lejos del tráfico, mientras mejora su visibilidad.  Estos refugios pueden proporcionar una opción segura para cruzar la calle sin tener que agregar un alto para todas las vías que podría retrasar los autobuses y trenes.

行人安全島

行人安全島是為過街行人提供遠離車流安全等待的空間,同時提高能見度的中間帶。這些安全島可以為過馬路提供一個安全的選擇,而不必增設可能延誤公車和街車的四面停車標誌。

Pedestrian Refuge

Ang mga pedestrian refuge ay mga panggitna na nagbibigay ng espasyo para sa mga taong tumatawid ng kalye na ligtas na maghintay na nakalayo sa trapiko, habang pinabubuti ang nakikita. Ang mga kanlungan na ito ay makakapagbigay ng ligtas na opsyon para sa pagtawid sa kalye nang hindi kinakailangang magdagdag ng all-way stop sign na maaaring magpaantala sa mga bus at tren.

Flashing Beacons

Ped flash beaconFlashing beacons are safety signs at intersections that light up on request to alert drivers to yield before the intersection where people cross the street.

Lámparas de Cruce Peatonal Intermitentes

Lámparas de cruce peatonal intermitentes son señales de seguridad en las intersecciones que se encienden a solicitud para avisar a los conductores que deben ceder el paso ante la intersección donde las personas cruzan la calle. 

閃爍的信標

閃爍的信標是十字路口的安全標誌,根據要求亮起,提醒駕車人在行人過街的十字路口前讓路。

Mga Flashing Beacon

Ang mga flashing beacon ay mga palatandaang pangkaligtasan sa mga interseksyon na umiilaw kapag hiniling upang alertuhan ang mga nagmamanehong magbigay-daan sa harap ng interseksyon kung saan tumatawid ng kalye ang mga tao.

High-Occupancy Vehicle lanes

High-Occupancy Vehicle (HOV) lanes, also known as carpool lanes, are special traffic lanes for vehicles that have more than one occupant and transit vehicles. These lanes help encourage carpooling and transit use.

Carriles HOV

Los carriles de vehículos de alta ocupación (HOV), también conocidos como carriles de uso compartido, son carriles de tráfico especiales para vehículos que tienen más de un ocupante y vehículos de tránsito. Estos carriles ayudan a fomentar el uso compartido del automóvil y el tránsito.

共乘車道

高佔用率(HOV)車道,也被稱為共乘車道,是專為有一人以上的車輛和公共巴士而設置的專用車道。這些車道有助於鼓勵共乘以及使用公共交通。

Mga linya ng HOV

Ang High-Occupancy Vehicle (HOV) lane, na kilala rin bilang carpool lane, ay mga espesyal na traffic lane para sa mga sasakyang may higit sa isang pasahero at transit na sasakyan. Nakakatulong ang mga lane na ito na hikayatin ang carpooling at paggamit ng transit.

Accessible rail stop

An accessible rail stop is usable by people with mobility support devices like wheelchairs and scooters. Most surface light rail stops in San Francisco require customers to climb steps to board the train, but accessible light rail stops allow access for all Muni customers.

Parada de tren accessible

Una parada de tren accesible es utilizable por personas con dispositivos de apoyo a la movilidad como sillas de ruedas y scooters. La mayoría de las paradas de tren ligero de superficie en San Francisco requieren que los clientes suban escalones para abordar el tren, pero las paradas de tren ligero accesibles permiten el acceso para todos los clientes de Muni.

無障礙輕鉄列車站

無障礙輕鉄列車站可供用輪椅和滑板車等輔助出行設備的人使用。三藩市大多數地面輕鉄列車站,都要求乘客爬台階上車,但無障礙輕鉄列車站是爲所有Muni乘客而設。

Sumusunod sa ADA ang hintuan ng tren

Ang hintuan ng tren na sumusunod sa ADA  ay magagamit ng mga taong may kapansanan at gumagamit ng  wheelchair at scooter. Karamihan sa mga pang-ibabaw na light rail stop sa San Francisco ay nangangailangan  na umakyat ang kostumer  upang makasakay sa tren, ngunit ang hintuan ng tren na sumusunod sa ADA  ay nagbibigay-daan para sa lahat ng mga kostumer ng Muni.