Yêu cầu nơi tạm trú quá cảnh

Chia sẻ bài viết này:

Để yêu cầu lắp đặt một nơi trú ẩn quá cảnh ở một địa điểm mới, mở mẫu phản hồi Muni, hoàn thành các trường bắt buộc và nhớ chọn "Dịch vụ - Lập kế hoạch dịch vụ" trong trường Danh mục, sau đó là "704 Yêu cầu Nơi trú ẩn" trong trường Loại. Hãy nêu chi tiết các yêu cầu cụ thể nếu cần thiết trong trường Chi tiết.