Phiên điều trần Khởi động (Cố định)

Chia sẻ bài viết này:

Nếu xe của bạn đã bị khởi động, bạn có thể ngay lập tức nghe để phản đối việc khởi động, tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại 11 South Van Ness trong thành phố hoặc qua video, điện thoại hoặc qua thư, với SFMTA viên chức điều trần. Liên hệ với Bộ phận Điều trần tại phiên điều trầnGeneral@sfmtanăm hoặc gọi cho chúng tôi theo số 415.646.2020.