Điều trần về vi phạm Đường đi lại An toàn (SPOT)

Chia sẻ bài viết này:

Nhà thầu bị xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động xây dựng trên đường phố có thể không tuân thủ quy địnhyêu cầu của Giấy phép Giao thông Đặc biệt (STP) hoặc các yêu cầu xây dựng khác, có thể phản đối các trích dẫn SPOT được cấp cho công ty của họ hoặc cho các nhà thầu phụ của họ. Để phản đối giấy phạt SPOT, nhà thầu có thể liên hệ với Bộ phận Điều trần theo số phiên điều trầnGeneral@sfmtanăm hoặc gọi cho chúng tôi theo số 415.646.2016. Tất cả các phiên điều trần SPOT phải được lên lịch trước.