Yêu cầu điều trần hành chính

Chia sẻ bài viết này:
Lưu ý: Có những thời hạn nghiêm ngặt cho việc Đánh giá và Điều trần được mô tả dưới đây. Hãy chắc chắn tìm kiếm những thời hạn đó trên trích dẫn của bạn hoặc khi bạn tham khảo các trang web có liên quan.

Mọi sự xét xử của SFMTA Phần điều trần hành chính Luật pháp yêu cầu viên chức điều trần phải độc lập, khách quan, công bằng và vô tư. Viên chức điều trần phải tuân theo nội dung của pháp luật và không thể bác bỏ các hành vi vi phạm pháp luật nếu không có đủ lý do chính đáng về mặt pháp lý.