UPDATE: IB and OB 38/38R continue to reroute around Geary and 38th due to non-Muni collision. (More: 8 in last 48 hours)

Mga Bagong Balita at Pagtugon sa COVID-19

Introduksyon sa Proyekto

Masigasig naming sinusubaybayan ang mga pangyayari sa novel coronavirus (COVID-19). Para sa mga napapanahong balita, subaybayan ang pahina na ito.

Mga Alternatibo ng Muni

Mababagal na Kalsada

Simula sa linggo ng Abril 20, ang mga piling kalsada ay isasara para walang trapiko ng sasakyan at upang bigyang-priyoridad ang paglalakad o pagbibisikleta at upang mas lumuwag para sa pagdidistansya sa ibang tao sa panahon ng mahalagang biyahe. Dahil sa hirap ng pagpapanatili ng pisikal na pagdidistansya sa labas, maraming tao ang pinipiling maglakad sa kalsada, at inihahantad ang kanilang mga sarili sa trapiko ng sasakyan. Sa programa ng Mababagal na Kalsada ay mas magagamit ang mga daan bilang espasyo para sa paglalakad, pagbibisikleta at sa mga naka-wheelchair, na makikinabang sa kaunting bilang ng sasakyan sa ilang mga daan.

 • Pinapayagan ang lokal na sasakyan na maka-access (halimbawa, access sa driveway papunta sa bahay para sa mga residente) at hindi lubos na sarado ang mga kalsada.
 • Ang mga taong naglalakad/tumatakbo sa kalsada ay right-of-way laban sa mga sasakyan.
 • Kapag nailagay na, ang mga koridor ng Mababagal na Kalsada ay naroroon nang 24/7.
 • Kinakailangan ang mga pantakip sa mukha

Patuloy naming susubaybayan ang paggamit ng Mababagal na Kalsada upang bawasan ang mga epekto sa nakapalibot na mga kalsada.

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Mababagal na Kalsada at tumingin sa isang mapa.

 

Bikes and Scooters

Dahil medyo maluwag ang mga daan, ang pagbiyahe sakay ng bisikleta o scooter ay mas madali na ngayon at isang nakakasiyang alternatibo upang pumunta ng lungsod para mahahalagang biyahe. Aming ibinabahagi ang pinakamahuhusay na kaugalian sa mga operator na nananatili sa serbisyo upang bawasan ang panganib ng pagkalat ng virus.

Ang ilang operator ay nag-aalok ng libreng membership, sakay at/o suporta sa pangangalaga ng kalusugan at sa mga mahahalagang manggagawa, kasabay ng binagong serbisyo. Para sa higit pang impormayon, bisitahin ang mga operator site para sa mga update:

Maghanap ng ruta ng bisikleta para sa biyahe mo gamit ang bike network na mapa ng SFMTA. Ang San Francisco Bike Coalition ay makakatulong sa mga bagong nagbibisikleta at nag-aalok ng mga libreng webinar tungkol sa pagbibisikleta sa lungsod.

 

Mga Taxi at Taxi na may Rampa

Ang mga serbisyo ng taxi ay nagpapatuloy bilang isang mahalagang serbisyo. Sinusunod ng indibidwal na mga kumpanya ng taxi ang pinakamahusay na kaugalian upang bawasan ang mga panganib ng hawaan. Kinakailangan ang mga pantakip sa mukha. 

Para tumawag ng taxi, maaari mo pa rin silang parahin sa daan o sa pinakamalapit na taxi stand. Maaari ka ring maghanap sa taxi directory o sa directory ng taxi na may rampa para sa wheelchair para sa mga link sa mga app at impormasyon kung paano makokontak. 

Ang programang Sakay Pauwi sa Panahon ng Emerhensiya na ipinagkakaloob ng mga opisyal na taxi ay magpapatuloy para sa mga indibidwal na nagtatrabaho sa San Franciso at may ginagampanang mahalagang trabaho.

Mga Drayber ng Taxi: Mangyaring tingnan ang page sa mga Update sa Serbisyo ng Taxi sa COVID-19 o tumawag sa 415.701.4400 para sa impormasyon kung paano tumutugon sa pandemya ang mga Serbisyo ng Taxi. Ang panahon para sa mga Serbisyo ng Taxi ay sarado at hintayin na lang ang susunod na abiso.

 

Card Para sa Mahalagang Biyahe 

Ang pansamantalang pagbabago sa transit ay mahirap para sa mga taong may kapansanan at mas matatandang adultong hindi posible ang paglalakad ng mas malayo para sa ibang bus o pagbabayad ng ibang transportasyon. Upang matugunan ang pangangailangang ito, ginawa ng SFMTA ang Card Para sa Mahalagang Biyahe para tulungan ang mas matatandang adulto at mga taong may kapansanan na sumakay at magbayad ng taxi para sa mahahalagang biyahe sa panahon ng krisis na ito. 

Ang mga kwalipikadong kalahok ay magbabayad ng 20% ng halaga ng regular na pamasahe sa taxi para sa mahahalagang biyahe, na hanggang $60 sa bawat buwan. Kung ikaw ay 65+ taong gulang o taong may kapansanan, maaari kang mag-aplay ng Essential Trip Card sa pamamagitan ng pagtawag sa 311 at pagbanggit sa programa o pagbisita sa page ng programa ng Essential Trip Card  para madagdagan ang kaalaman.

 

Programang Sakay Pauwi Para sa Mahalagang Manggagawa

Ang Programang Sakay Pauwi para sa Mahalagang Manggagawa ng lungsod ay sumusuporta sa mga empleyado sa San Francisco na naapektuhan ng pagbawas ng pampublikong transportasyon. Nag-aalok ang programa ng pagsakay sa taxi pauwi ng bahay mula sa trabaho para sa mga kwalipikadong kalahok. Upang maging kwalipikado, kailangan mong bumiyahe papunta sa trabaho gamit ang uri ng transportasyong hindi nakakasira ng kapaligiran.

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa pagiging kwalipikado at kung paano mag-aplay sa website ng SF Environment.

 

Ang Shop-a-Round ay Tutulong Sa Iyong Mamili

Ang Shop-a-Round ay isang kombinyente at murang shuttle o may subsidiyong pagsakay ng taxi na pinapadali ang pamimili ng grocery. Ang SFMTA service na ito ay nag-aalok ng personal na tulong at pagsakay papunta/mula sa tindahan ng grocery para sa nakarehistrong matatanda at mga taong may kapansanan. 

 • Hindi kailangan ng customer na maging kwalipikado sa ADA-paratransit para gumamit ng serbisyo
 • Ihahatid ng service ang mga customer sa mga piling supermarket sa San Francisco para mamili
 • Tutulong ang drayber sa paglalagay at pagbaba ng mga grocery sa shuttle/taxi

 

Paratransit

Ang paratransit service ay patuloy na magseserbisyo nang normal para makapagbiyahe ang mga customer para sa mahahalagang pangangailangan. Kinakailangan ang mga pantakip sa mukha kapag sumasakay ng taxi o shuttle. Hinihiling namin sa mga pasaherong kanselahin ang anumang hindi mahahalagang lakad. Kung ikaw ay isang paratransit na customer at kailangan mong magkansela ng naka-iskedyul na SF Access na biyahe, mangyaring tumawag sa 415.285.6945 sa lalong madaling panahon.

Ang SF Paratransit Office ay magseserbisyo nang may limitadong kapasidad sa regular na mga oras ng trabaho (Lunes - Biyernes, 9:00 a.m. - 4:45 p.m.). Maaaring magbago ang mga oras ng teller window.

Sa panahong ito, kaunting empleyado ang naroroon upang tumanggap ng mga cash na bayad para sa buwanang taxi debit card lamang.

 

Golden Gate Transit: Karagdagang Bus Service

Kasalukuyang kinukuha ng Golden Gate Transit ang mga pasahero ng Muni sa lahat ng mga hintuan ng Golden Gate Transit bus sa San Francisco. Ang mga hintuan na dating babaan lamang o sakayan lamang ay pansamantalang susuporta sa lokal na biyahe sa parehong babaan at sakayan.

 • Simula Oktubre 5: Ang lahat ng mga Golden Gate Transit bus ay gagamit ng isang pangmatagalang detour sa pamamagitan ng Fisherman's Wharf upang mapaunlakan ang programa ng Shared Spaces.
 • Financial District service: Ang mga ruta ay magseserbisyo mula Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng Golden Gate Bridge at ng Financial District sa pamamagitan ng Lombard Street, Fisherman’s Wharf at Levi’s Plaza. 
 • Civic Center service: Ang mga ruta ay magseserbisyo araw-araw sa pagitan ng Golden Gate Bridge at ng Salesforce Transit Center sa pamamagitan ng Lombard Street, Van Ness Avenue at Mission Street.  

Naaangkop ang mga pamasahe ng Golden Gate Transit, at ang mga customer ng Clipper ay kakailanganing mag-tag on at mag-tag off sa dulo ng kanilang biyahe. Ang mga pamasahe ay tulad ng sumusunod:

 • Adult Cash: $4.75 / Adult Clipper: $3.80 / Kabataan/Matanda/Medicare/May Kapansanan: $2.25 (walang sukli)

Bisitahin ang website ng Golden Gate Transit para sa mga iskedyul at mapa ng bus.


Muni Service

Sentrong Plano ng Muni Service at Metro Service

Pansamantalang nabawasan ang serbisyo ng Muni upang maituon ang mga limitadong mapagkukunan sa aming mga pinaka ginagamit na ruta at maghatid ng mga kritikal na koneksyon tulad ng mga medikal na pasilidad. Kapag binabalik ang mga ruta ng Muni, inuuna namin ang kakayahan para sa pisikal na distansya, mga ruta ng high-ridership at mga pamayanan na higit na umaasa sa serbisyo ng Muni.

Kumuha ng mga detalye na may partikular na ruta sa lahat ng Muni lines na kasalukuyang nagseserbisyo

 

Mga Ruta sa Serbisyo

1 California, 5 Fulton, 7 Haight/Noriega, 8 Bayshore, 9 San Bruno, 9R San Bruno Rapid,12 Folsom/Pacific (Shortened), 14 Mission, 14R Mission Rapid, 19 Polk, 22 Fillmore, 24 Divisadero, 25 Treasure Island, 28 19th Avenue (Shortened), 29 Sunset, 30 Stockton, 37 Corbett (Shortened), 38 Geary, 38R Geary Rapid, 43 Masonic (Shortened), 44 O'Shaughnessy, 45 Union/Stockton, 48 Quintara/24th Street (Shortened), 49 Van Ness/Mission, 54 Felton, 67 Bernal Heights

Pagpapalit ng Muni Bus para sa Lahat ng Mga Linya ng Riles

 

Muni Owl Service

Dis-oras ng gabi Owl service mula 10:00 p.m. hanggang 5:00 a.m. sa halip na 1:00 a.m. hanggang 5:00 a.m. Lahat ng regular na ruta ng Owl ay nagseserbisyo pa rin maliban sa 5 Fulton at 48 Quintara/24th Street, na pansamantalang itinigil. Ang sumusunod na lines ay tatakbo nang 24 oras sa isang araw o magbibigay ng espesyal na Owl Service:

L Owl*, N Owl*, 14 Mission, 22 Fillmore, 24 Divisadero*, 25 Treasure Island, 38 Geary, 44 O'Shaughnessy *, 90 San Bruno Owl, 91 3rd Street/19th Avenue Owl (*Iba ang ruta ng Owl kaysa sa ruta sa araw)

Tingnan ang COVID-19 Muni Owl Service Plan na mapa para sa mga detalye ng ruta

 

Mga Ruta na Wala sa Serbisyo

1AX, 1BX, 2, 3, 5R, 5 Owl, 6, 7X, 8AX, 8BX, 10, 14X, 18, 21, 23, 27, 28R, 30X, 31, 31AX, 31BX, 33, 35, 36, 38AX, 38BX,  39, 41, 47, 48 Owl, 52, 55, 56, 57, 66, 76X, 81X, 82X, 83X, 88, NX, F, E, Cable Cars

Upang mapangalagaan ang mga mapagkukunan para sa paglayo sa mga ruta ng mataas na pagsakay na naghahatid ng mahahalagang patutunguhan at mga nakasalalay na kapitbahayan na nakilala ng Muni Service Equity Strategy, ang karamihan sa mga ruta na kasalukuyang wala sa serbisyo ay limitado, duplicate ng umiiral na serbisyo o mababang pagsakay.

 

Pinakabagong Muni Core Service Map

core service poster

Kumuha ng mga Update

Para sa mga update sa biyahe at transit, mangyaring bisitahin ang aming email at text alert subscription page. Maaari mo rin kaming i-follow sa Twitter at Facebook para sa mga pinakahuling update sa Muni at sa COVID-19.


Mga Paalala sa Customer ng Muni Hinggil sa COVID

Kinakailangan ang mga pantakip sa ilong at mukha sa San Francisco kapag nasa labas ng bahay, kabilang na ang paghihintay at pagsakay ng Muni, o pagsakay ng taxi o shuttle. Mangyaring huwag sumakay ng Muni kung masama ang iyong pakiramdam, maliban kung kinakailangan upang magpagamot pagkatapos kumonsulta sa iyong doktor. Hinihiling din namin sa mga customer na sumakay lamang ng Muni para sa mga mahahalagang biyaheng hindi maaaring lakarin, magagamitan ng bisikleta o ibang mga paraan ng transportasyon.

Kinakailangan sa lahat ng sasakyan na nasa likuran ang pasukan, maliban sa mga pasaherong naka-wheelchair o nahihirapang sumakay. Kung kailangan mo ng tulong, mangyaring humiling na sumakay gamit ang harapang pinto at isang operator ang tutulong sa iyong dumaan sa rampa o sa kneeler.

 

Mga Ginagawa Naming Hakbang na Pangkaligtasan

Ang kaligtasan ng mga empleyado at customer ng SFMTA ang aming unang priyoridad. Wala ng nananatiling partikular na panganib sa mga pasahero ng transit o paratransit kaugnay ng Coronavirus, gayunpaman, gumagawa kami ng ekstrang pag-iingat upang malimitahan ang pagkahantad.

Ang mga tagalinis ng sasakyan ng Muni, katiwala ng istasyon at mga tauhan ng paratransit ay naglilinis ng mga sasakyan at mga lugar na madalas hinahawakan nang regular. Kasama sa araw-araw na paglilinis ng sasakyan ang ligtas, matapang na disinfectant sa mga lugar na madalas hinahawakan sa katapusan ng serbisyo. Ang mga lugar na madalas hinahawakan tulad ng mga barandilya sa mga Muni subway station ay nililinis nang halos sa bawat apat na oras.

Bilang dagdag sa mga protocol sa higit pang paglilinis, inuutos namin sa mga operator na kailangan silang gumamit lagi ng partisyon na pangkaligtasan. Ang mga operator ay nabigyan ng gabay na maaari nilang laktawan ang mga hintuan kung ang kanilang mga sasakyan ay punung-puno ng tao upang mapanatili ang pagdidistansya sa ibang tao sa pagitan ng mga pasahero.

Makakatulong ka na maiwasan ang pagkalat ng coronavirus. Bisitahin ang website ng San Francisco Department of Public Health at ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para sa mga rekomendasyon tungkol sa simpleng pag-iingat sa araw-araw upang tumulong na maiwasan ang pagkalat ng coronavirus.


Suporta sa Negosyo

Mga Lugar Para sa Lahat: Gamitin ang bangketa, lane o daan na paradahan para iyong negosyo

Mag-aplay nang libre at pansamantakang permit para sa mga Lugar Para sa Lahat upang gamitin ang bangketa o lane o daan na paradahan para mga operasyon ng negosyo, tulad ng pag-upo, pagkain o retail pickup. May opsyon din para makipagtulungan sa nakapalibot na mga negosyo at residente para isara ang buong kalsada upang suportahan ang mga lokal na negosyante. Ang pansamantala at napapawalang-bisang permit na ito ay may bisa hanggang Disyembre 31, 2020, maliban kung may ibang nakasaad.


Pagpapatupad sa Pagmamaneho at Paradahan

Mga pagsuspindi sa pagpapatupad

Ang pagpapatupad ng paradahan ay nasuspinde para sa mga sumusunod:

 • 72-oras na limitasyon maliban sa paghatak sa mga Pansamantalang Emergency Transit Lanes
 • Paradahan sa shuttle ng komuter
 • rurok na oras para sa mga tow zone para sa mga commuter

 

Aktibong pagpapatupad

Nagaganap ang pagpapatupad para sa mga sumusunod:

 • Lahat ng mga "Walang Pagtigil" na mga zone o "Bawal Huminto" o "Bawal Pumarada"
 • Para sa mga sona ng konstruksyon
 • Paghatak sa Pansamantalang Mga Emergency Transit Lanes
 • Paghahila kung saan nakalagay sa mga naka-post na palatandaan
 • Mga nakaharang na daanan
 • Dobleng paradahan
 • Paradahan sa mga bangketa
 • Mga lugar na may fire hydrant
 • Mga sonang pula at dilaw
 • Mga puting sonang sakayan ng pasahero, maliban sa harap ng mga paaralan habang wala silang sesyon
 • Naharangang mga daanan, dobleng pagparada at pagparada sa mga bangketa
 • Pagparada sa mga lane ng bisikleta o transit
 • Mga metro para sa pagparada
 • Lahat ng limitadong oras ng paradahan (hal. 1-oras, 2-oras, atbp.) Kung saan walang metro
 •  Mga berdeng zona
 • Pahintulot ng Residential Permit Parking (RPP)Ang Isang Araw na Mga Pahintulot na nakatakdang mag-expire sa Disyembre 31, 2020 ay may bisa hanggang Hunyo 30, 2021.

 

Paglilinis ng Kalye

Upang matiyak na ang ating mga kalsada ay malinis at handang sumuporta sa lungsod sa muli nating pagbubukas, ibinalik ang mga paglabag sa pagparada ng sasakyan para sa pagpapatupad ng pagwawalis ng kalsada. Mangyaring ilipat ang iyong sasakyan sa kalsada sa (mga) araw na nakatalaga sa iyo sa paglilinis.

Ang mga indibidwal na makakatanggap ng pagsita sa paglilinis ng kalsada at hindi kayang ilipat ang kanilang sasakyan ay dapat magsumite ng isang pagtutol sa pagsita para mapawalang-bisa ang pagsita sa kanila. Kapag kinukumpleto ang form ng pagtutol, dapat kang 1) magsumite ng patunay ng edad (60+ taong gulang), o 2) magbigay ng liham mula sa isang health care provider (tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan) na nagsasabing ikaw ay bahagi ng populasyong madaling maapektuhan o nautusang mag-quarantine/ibukod ang sarili.

 

Mga Metro Para sa Pagparada

Dahil sa pangangailangan ng paradahan malapit sa mga lokal na negosyo na-update na ang presyo ng metro at ang metro para sa pagparada ay muling binigyang-priyoridad

 • Ibinalik na presyo sa metro na binawasan ng $0.50/oras. Paiba-iba ang mga presyo sa metro sa buong San Francisco, batay sa pangangailangan ng paradahan sa kalye at sa oras ng araw. Ang minimum na presyo ay $0.50 kada oras. Ibabalik nang buo ang presyo sa metro para sa motorsiklo. 
 • Gumagana ang limit sa oras na nasa metro para sa pagparada. Sinisiguro nitong hindi iiwan ng mga tao ang kanilang mga sasakyan sa isang lugar nang buong araw na pumipigil sa ibang ma-access ang mga pangkomersiyong koridor.
 • Pinabilis namin ang proseso ng pagprepresyo na tumutugon sa pangangailangan. Karaniwan naming binabago ang mga presyo sa metro (pataas, pababa o pareho lang) batay sa datos ng pangangailangan sa bawat 3 buwan. Itong mga pagtaas at pagbaba ay $0.25 na dagdag o bawas upang tiyakin na ang aming patakaran ay sumasalamin sa kung gaano karaming tao ang gumagamit sa isang lugar. Dahil sa marami ang hindi pa nalalaman sa panahon ng krisis sa kalusugan, layon naming baguhin ang mga presyo sa bawat 6 na linggo para maipakita namin nang mas mabuti ang mga nagbabagong pangangailangan ng San Francisco.
 • Ang mga Opisyal sa Pagkontrol ng Paradahan ng SFMTA ay nagbalik na sa pagpapatupad ng regular na metro para sa pagparada. 

 

Mga Garaheng Paradahan

Upang mabawasan ang panganib sa publiko at sa aming mga kawani sa garahe, isinara ng SFMTA na ilang pagmamay-ari ng lungsod na mga garahe na paradahan at nilimitahan ang ibang magkaroon lamang ng buwanang pass. Binibigyang-priyoridad namin ang pagpapanatili ng access sa mga garaheng malapit sa mahahalagang serbisyo tulad ng mga medikal na pasilidad o pamilihan.

Sarado: Ang mga sumusunod na garahe ay isasara sa publiko at hintayin na lang ang susunod na abiso

 • Moscone Center Garage (tumawag sa 415-765-9069 para sa tulong)

Bukas Para sa May Buwanang Pass: Magbubukas lamang ang mga garaheng ito para sa mga may buwanang pass

 • Kezar Lot (tumawag sa 415-956-8003 para sa tulong)
 • Ellis-O'Farrell Garage - Pumasok at lumabas sa Ellis Street (tumawag sa 415-765-9069 para sa tulong)

Bukas sa Publiko: Ang mga sumusunod na garahe ay kasalukuyang bukas sa publiko

 • Zuckerberg General Hospital Garage
 • St. Mary's Square Garage 
 • 5th and Mission Garage
 • Sutter and Stockton Garage
 • Union Square Garage
 • Civic Center Garage
 • North Beach Garage
 • Vallejo Street Garage
 • Pierce Garage
 • Portsmouth Square Garage
 • 7th and Harrison Lot
 • Binagong mga oras lamang, mangyaring tumawag sa 415-956-8003 para sa tulong:
  • Japan Center Garage
  • Japan Center Annex Garage
  • Golden Gateway Garage
  • Lombard Garage
  • Mission-Bartlett Garage
  • 16th ang Hoff Garage
  • Performing Arts Garage
 • Polk-Bush Garage - Binagong mga oras lamang, mangyaring tumawag sa 415-765-9069 para sa tulong

Serbisyo sa Customer, Mga Pass at Card

Ang Customer Service Center sa 11 South Van Ness Avenue ay bukas para sa mga sumusunod na limitadong serbisyo:

Kumuha ng karagdagang impormasyon at maghanap ng mga lokasyon upang bumili ng mga SFMTA pass, card at serbisyo.

 

Regional Transit Card Discount ID Office

Ang Regional Transit Card Discount ID Office ay pansamantalang isinara. Maaari mong i-download ang RTC Renewal o Aplikasyon Para sa Nawalang Card online para makatanggap ng bagong card sa pamamagitan ng koreo. Kung mayroon kang anumang tanong, mangyaring tumawag sa 415.646.2224, Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng 9:00 a.m. at 5:00 p.m.

Kumuha ng impormasyon tungkol sa pagpalit ng bago o renewal ng RTC

 

Mga Permit Para sa Pagsasara ng Kalye Dahil sa Espesyal na Kaganapan

Lahat ng espesyal na kaganapan ay kanselado at hihintayin na lang ang susunod na abiso.

 

Nawala at Natagpuan

Ang Nawala at Natagpuan ng Muni ay ipoproseso sa binawasang iskedyul. Darating ang mga bagay sa opisina ng nawala at natagpuan nang dalawa hanggang tatlong araw ng tanggapan mula sa oras na natagpuan ang mga ito, at maaaring umabot ng hanggang pitong araw na may pasok bago ka makontak.

Upang bawasan ang pagkahantad, ibabalik lamang namin ang mga napakaimportanteng bagay tulad ng telepono, gamot, pitaka, susi, dokumento para sa biyahe, dokumento para sa pagkakilanlan, atbp. sa panahong ito. Lahat ng ibang bagay ay maaaring kunin kapag ipinawalang-bisa na ang kautusan sa pampublikong kalusugan at bumalik na sa normal ang negosyo. 


COVID-19 Dashboard ng Datos

Nais mong makaalam nang higit pa kung paano ang naapektuhan ng COVID-19 ang sistema ng transportasyon? Tingnan ang aming COVID-19 Dashboard ng Datos upang makita ang datos na nagpapabatid tungkol sa COVID-19 at aming plano sa pagbangon.

 

Pagsakay sa Sama-sama: Bay Area Healthy Transit Plan

Noong Martes, Setyembre 15, inaprubahan ng SFMTA Board of Directors ang isang resolusyon na nag-eendorso ng Riding Together: Bay Area Healthy Transit Plan. Ang planong ito ay binuo sa pakikipagtulungan sa mga pinuno ng rehiyon, mga trabahador sa pagbiyahe, mga tagapagbigay ng paratransit, tagapagtaguyod ng rider, at mga dalubhasang pangkalusugan sa publiko at batay sa pagsasaliksik ng pambansa at internasyonal na mga pinakamahusay na kasanayan para sa pagsakay sa transit sa panahon ng COVID-19 pandemya. Ang plano ay nagtataguyod ng isang baseline na hanay ng mga hakbang para sa mga ahensya ng transit sa Bay Area upang matiyak ang kalusugan ng mga sumasakay sa transit at manggagawa sa panahon ng pandemya ng COVID-19 at binabalangkas ang mga karaniwang kasunduan at inaasahan para sa mga empleyado at pasahero. Ang SFMTA ay mag-uulat buwanang sa pagganap ng Ahensya sa pagkakahanay sa mga panukalang baseline na nakalagay sa plano.

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa pagsubaybay sa kalusugan at kaligtasan ng SFMTA ay magagamit sa pahina ng Plano sa Pagbawi ng Transportasyon ng SFMTA.

 

Kumuha ng mga Update

Para sa mga update ng panlungsod at lokal na Department of Emergency Management tungkol sa COVID-19, i-text ang "COVID19SF" sa 888-777.

 

Kunin Ang Sarili Mong Virtual Background na Inspirado ng Muni

I-download, i-save at gamitin ang mga Muni virtual background para sa alinmang video chatting platform na gusto mo


Mga Karagdagang Sanggunian

Mga Website

Pambuong lungsod na website ng COVID na may mga FAQ
San Francisco Department of Public Health (sfdph.org)
San Francisco 72 Hours
San Francisco Department of Emergency Management
CA Department of Public Health
Center for Disease Control and Prevention

Twitter

@SF_DPH
@SF_emergency
@CAPublicHealth
@CDCgov

Facebook

San Francisco Department of Emergency Management
CA Public Health
Center for Disease Control and Prevention

Video

Ipinapahayag ng mga Opisyal ng Lungsod ang bagong Kautusan sa Pampublikong Kalusugan sa Marso 16
Panoorin ang mga video na "Quick Facts in Coronavirus" (“Maikling Kaalaman tungkol sa Coronavirus”) at "Hand Washing" (“Paghuhugas ng Kamay")